Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Resolfen a Thonna

Mae'r gorlifdir uwchben Resolfen yn helpu i wasgaru dŵr llifogydd o'r afon, gan ddiogelu'r pentref. Mae SBCN Camlas Nedd yn rhedeg drwy'r ward. Mae rhai ardaloedd o goetir hynafol lled-naturiol sy'n cynnwys coedwig a chronfa ddŵr Tŷ Mwsogl ym Mharc Gwledig y Gnoll. Mae rhannau o SBCN Sarn Helen ar hyd y ffin orllewinol. Mae hwn yn safle helaeth sydd wedi'i ddynodi ar gyfer ei frithwaith o gynefinoedd. Mae'r bryniau uchaf yn cael eu goruchafu gan blanhigfa gonwydd. Mae SBCN Cwm Melin-cwrt Uchaf yn ardal o rostir ucheldirol a glaswelltiroedd gwlyb. Mae'r cwm isaf yn warchodfa YNDGC; coetir derw ucheldirol gyda rhaeadr ddramatig 80 troedfedd Melin-cwrt.

Rydym yn rhannu’n hardaloedd trefol â llawer o rywogaethau. Mae'r rhain yn cynnwys adar y to sydd wedi dirywio'n fawr yn y DU. Gall ystlumod fel y corystlum cyffredin ddefnyddio tai hefyd. Maent yn hoffi clwydo mewn bylchau bach fel o dan deils neu y tu ôl i wynebfyrddau. Mae'r afonydd yn bwysig ar gyfer dyfrgwn, trochwyr, gleision y dorlan ac ystlumod. Mae'r planhigfeydd conwydd yn darparu safleoedd nythu ar gyfer adar ysglyfaethus gan gynnwys gwalch Marth a'r unig boblogaeth o foda'r mêl yn Ne Cymru. Mae'r ardaloedd sydd wedi'u clirio'n llwyr yn ardal fridio ar gyfer troellwyr mawr. Gellir gweld ysgyfarnogod brown, draenogod ac ehedyddion ar y tir ffermio. Mae gan y coetiroedd brodorol dylluanod brych, y cnocellod brith mwyaf a theloriaid y coed. Gellir gweld ysgyfarnogod brown, draenogod ac ehedyddion ar y tir ffermio.

Camau Gweithredu

  1. Ailfywiogwch y gwaith rheoli a wneir gan gwirfoddolwyr yn ardal Taith Gerdded Coetir Tonna i helpu i reoli'r rhododendron yma.
  2. Cynyddwch ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt yn y ward e.e. trwy gynnal teithiau cerdded bywyd gwyllt ar hyd y gamlas
  3. Anogwch etholwyr wardiau i godi 'terasau' adar y to a blychau ystlumod.