Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Godre'r Graig

Glaswelltir wedi'i wella sy'n cael ei ffermio sydd yn y ward yn bennaf ond mae'n cynnwys darnau o goetir hynafol lled-naturiol. Mae llawer o'r cyrsiau dŵr wedi'u hymylu â choed aeddfed. Dynodwyd Gwarchodfa Natur Leol Camlas Tawe am ei phwysigrwydd cadwraethol, yn bennaf o ran bywyd adar, gweision y neidr, mursennod a llystyfiant ymylol. Mae grwpiau gwirfoddol yn ein helpu i reoli'r safle sy'n wych ar gyfer addysgu pobl am fywyd gwyllt. Yn ddiweddar, mae safle sy'n eiddo i NPTC wedi cael gwared ar y pori a chrëwyd gaeafleoedd i weithredu fel derbynleoedd i ymlusgiaid, gan hwyluso datblygiad ar safleoedd eraill.

Mae afon Tawe a'i hisafonydd yn bwysig ar gyfer dyfrgwn, trochwyr a gleision y dorlan. Mae'r coetiroedd yn gartref i adar fel y cnocellod brith mwyaf, cochiaid y berllan a'r fronfraith. Mae'r tir ffermio’n dda ar gyfer ysgyfarnogod brown, ehedyddion, tylluanod gwynion a barcutiaid coch. Mae gan dderbynle'r ymlusgiaid boblogaeth dda o fadfallod, sydd wedi'i throsglwyddo o hen Ysgol Gynradd Abbey.

Camau Gweithredu

  1. Anogwch tirfeddianwyr i reoli tir mewn ffordd sy'n sensitif i natur. Efallai y bydd rhai am ymuno â'r Grŵp Dolydd lleol, cysylltwch â'r tîm i gael gwybod mwy.
  2. Mae rhywogaethau planhigion anfrodorol ymledol yn broblem yn y ward hon. Mae trefnu i gael gwared ar ffromlys neu gynyddu ymwybyddiaeth o sut i wneud hyn (mae'n hawdd iawn!) yn ffordd dda o helpu i fynd i'r afael â'r mater.
  3. Cynyddwch ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt yn y ward e.e. trwy gynnal teithiau cerdded bywyd gwyllt ar hyd y gamlas