Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhos

Mae SoDdGA Cilybebyll wedi'i ddynodi ar gyfer ei laswelltiroedd sy'n llawn rhywogaethau a phorfeydd gwlyb. Mae Cors Fforest-goch yn gors sy'n cael ei fwydo gan law. Mae cyforgorsydd iseldir yn adnodd prin yng Nghymru. Mae SBCN Caeau Ynysgeinon yn ardal o fflora amrywiol ar hen domen lo. Mae SBCN Fferm Alltwenganol wedi'i ddynodi ar gyfer ei rwydwaith agos o wrychoedd a dolydd iseldir. Mae Cors Rhos yn SBCN ar gyfer ei chyfuniad o laswelltir corsiog a chorsydd. Mae bloc mawr o goetir hynafol lled-naturiol ar hyd llawr y dyffryn wrth ymyl yr afon. O lawr y dyffryn, mae'r llethrau graddol yn cael eu ffermio'n bennaf gyda llethrau mwy serth yn arwain at blanhigfa gonwydd. Mae sawl ardal o wrychoedd ar ochr y ffordd yn cael eu rheoli er eu budd bioamrywiaeth.

Mae afon Tawe a'i hisafonydd yn bwysig ar gyfer dyfrgwn, trochwyr a gleision y dorlan ac ystlumod. Mae gan yr ardaloedd cors blanhigion blodeuol hardd fel grug y mêl, plu'r gweunydd a llafn y bladur. Mae'r tir ffermio’n dda ar gyfer draenogod, ysgyfarnogod brown ac ehedyddion. Ar dir yr ucheldir gallwch weld barcutiaid coch, boncathod a chigfrain. Gyda'r cyfnos efallai y cewch gipolwg ar dylluan wen. Mae gan y coetiroedd brodorol dylluanod brych, cnocellod brith mwyaf a theloriaid y coed. Gellir gweld ysgyfarnogod brown, draenogod ac ehedyddion ar y tir ffermio.

Camau Gweithredu

  1. Mae cynefinoedd glaswelltir a rhostir yn aml mewn perygl o blannu coed yn amhriodol, a all niweidio cynefinoedd ac achosi i garbon gael ei ryddhau. Gwarchodwch gynefinoedd fel hyn rhag cynlluniau plannu coed.
  2. Anogwch tirfeddianwyr i reoli tir mewn ffordd sy'n sensitif i natur. Efallai y bydd rhai am ymuno â'r Grŵp Dolydd lleol, cysylltwch â'r tîm i gael gwybod mwy.
  3. Chwiliwch am leoliadau Caru Gwenyn CNPT o amgylch y ward h.y. safleoedd lle byddai blodau'n tyfu pe na bai'r gwair yn cael ei dorri ar gyfer yr haf