Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gogledd Castell-nedd

Mae Camlas Nedd yn ymylu'r dref ar ochr yr afon. Mae tirlunio a gerddi’n darparu coridorau gwyrdd i rywogaethau symud drwyddynt. Mae'r amrywiaeth o gynefinoedd ym Mharc Gwledig y Gnoll yn caniatáu i lawer o rywogaethau ffynnu mor agos at y cynefin trefol. Mae'r rhain yn cynnwys coetiroedd hynafol lled-naturiol, pyllau, nentydd a glaswelltiroedd. Lle bu'n rhaid cymynu coed llarwydd, mae'r gwaith adfywio wedi arwain at goetir bedw trwchus. Mae sawl ardal yn cael eu rheoli ar gyfer blodau gwyllt o dan gynllun Caru Gwenyn CNPT, gan gynnwys ardaloedd ym Mharc Gwledig y Gnoll, Mynwent Llanilltud Fach a Maes yr Afon. Mae'r ward gyfan mewn B-Line.

Mae afon Nedd a'i hisafonydd yn bwysig ar gyfer dyfrgwn sydd hyd yn oed i'w gweld yn yr ardaloedd diwydiannol. Mae gan Gamlas Nedd lystyfiant dyfrol hardd fel yr alaw, ac mae'n gartref i elyrch dof, ieir dŵr, a gweision y neidr yr Ymerawdwyr. Weithiau gellir gweld nadroedd y glaswellt yn nofio yn y gamlas. Mae'r tai Fictoraidd yng Nghastell-nedd yn darparu safleoedd nythu perffaith ar gyfer gwenoliaid duon. Mae Parc Gwledig y Gnoll yn gartref i ystlumod gan gynnwys ystlumod y dŵr sy'n gwibio ar draws y pyllau gan fwydo ar wybed. Mae llyffantod duon yn silio yn y pyllau. Yn y coetir gallwch weld adar fel y gnocell fraith fwyaf, telor y cnau a choch y berllan.

Camau Gweithredu

  1. Mae ein gwenoliaid duon mewn trafferthion a gallwch helpu. Ewch ati i nodi adeiladau yn y ward lle gellir codi blychau nythu ar gyfer gwenoliaid duon i gymryd lle'r rhai a gollwyd pan ailwampiwyd hen adeiladau. Mae prosiect gwenoliaid duon yn cael ei gynnal eleni i ariannu'r blychau hyn, cysylltwch â'r tîm i gael gwybod mwy.
  2. Grŵp gwirfoddol gweithgar sy'n gofalu am Barc Gwledig y Gnoll yw Cyfeillion Parc Gwledig y Gnoll. Dywedwch wrth etholwyr sydd â diddordeb i ymuno â'r grŵp.
  3. Archwiliwch opsiynau ar gyfer isadeiledd gwyrdd ar adeiladau yn y ward e.e. toeon gwyrdd neu waliau byw