Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Creunant, Onllwyn a Blaendulais

Mae'r ward yn cynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) – Coedydd Nedd a Mellte, enghraifft fawr ac amrywiol iawn o goedwig derw digoes. Mae SoDdGA Gorsllwyn yn cynnwys mawndiroedd o ddyfnderoedd amrywiol. Mae hefyd yn cynnwys crynswth siâp cromen o fawn uwchben y lefel trwythiad cyffredinol, a elwir yn gyforgors. Prin iawn yw'r enghreifftiau o hyn yng nghanolbarth a de Cymru. Mae'r ward hon yn cynnwys sawl SBCN a ddynodwyd ar gyfer eu nodweddion glaswelltir corsiog. Mae rhannau o SBCN Sarn Helen ar hyd y ffin ddwyreiniol, ac mae hwn yn safle helaeth sydd wedi'i ddynodi ar gyfer ei frithwaith o gynefinoedd, gan gynnwys glaswelltiroedd asid ucheldirol, rhostiroedd a gorgors. O amgylch Blaendulais, mae'r SBCNau annibynnol wedi'u dynodi ar gyfer eu cynefinoedd glaswelltir, yn ogystal â rhai elfennau o rostir. Mae'r rhain yn gerrig sarn pwysig ar gyfer sawl rhywogaeth o greaduriaid di-asgwrn-cefn prin. Mae dwy B-line wahanol yn rhedeg drwy’r ward hon.

Mae coridorau'r afon yn bwysig i ddyfrgwn, gleision y dorlan, ystlumod a throchwyr. Mae'r ardal yn enwog am fod yn gadarnle ar gyfer iâr fach yr haf britheg y gors, sy'n dod yn fwyfwy prin ledled Ewrop. Mae'r poblogaethau hyn yn rhan o gadarnle ehangach sy'n amrywio o RhCT i Gaerfyrddin. Gellir dod o hyd i blanhigion diddorol mewn glaswelltiroedd a rhostiroedd gwlypach gan gynnwys plu'r gweunydd, gwlithlys, llafn y bladur a grug. Mae'r ardaloedd hyn hefyd yn dda ar gyfer y dylluan wen, yr ehedydd, yr ysgyfarnog frown ac ymlusgiaid. Mae'r planhigfeydd conwydd yn gartref i walch Marth, y gylfin groes a’r pila gwyrdd

Camau Gweithredu

  1. Mae grŵp gwirfoddol gweithredol, wedi'i gydlynu gan Warchod Glöynnod Byw, sy'n rheoli cynefin ac yn arolygu ar gyfer iâr fach yr haf britheg y gors drwy gydol y flwyddyn. Gallwch gyfeirio pobl yn y ward sydd â diddordeb i gynorthwyo'r grŵp hwn.
  2. Anogwch tirfeddianwyr i reoli tir mewn ffordd sy'n sensitif i natur. Efallai y bydd rhai am ymuno â'r Grŵp Dolydd lleol, cysylltwch â'r tîm i gael gwybod mwy.
  3. Anogwch ysgolion i ddathlu'r natur anhygoel yn y ward. Gallai iâr fach yr haf brith y gors fod yn ffocws da ar gyfer gwersi.