Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canol Coedffranc

Mae'r ward yn cynnwys llawer o fannau gwyrdd sydd wedi'u cysylltu'n dda trwy ffyrdd â choed ar eu hyd a gerddi. Mae SBCN Pentreffynnon yn safle a ddatblygwyd yn flaenorol ar y gorlifdir rhwng yr A465, Camlas Tennant a Sgiwen. Mae'n safle amrywiol iawn gyda 190 o rywogaethau o blanhigion wedi'u cofnodi. Mae Camlas Tennant hefyd yn SBCN fel dyfrffordd bwysig. Mae rhan fechan o Foryd Nedd yn y de-ddwyrain, ac mae'n gynefin pwysig i adar hirgoes.

Mae gan lawer o'r anheddau gyfleoedd i ystlumod sy'n byw mewn holltau glwydo ynddynt. Mae'r rhan o Gamlas Tennant yn y ward yn bwysig i ddyfrgwn, nadroedd y glaswellt ac adar fel gleision y dorlan. Mae'r cymysgedd o gynefinoedd yn SBCN Pentreffynnon yn caniatáu ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau gan gynnwys gweision y neidr yr Ymerawdwyr, adar y to, llinos a choch y berllan. Mae'r foryd yn bwysig i'r crëyr bach a'r gornchwiglen

Camau Gweithredu

  1. Chwiliwch am leoliadau Caru Gwenyn CNPT o amgylch y ward h.y. safleoedd lle byddai blodau'n tyfu pe na bai'r gwair yn cael ei dorri ar gyfer yr haf
  2. Cynyddwch ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt yn y ward e.e. trwy gynnal teithiau cerdded bywyd gwyllt ar hyd y gamlas
  3. Anogwch yr ysgolion i weithredu dros natur e.e. rheoli glaswelltiroedd fel dolydd, gosod blychau adar ac ystlumod ac addysgu disgyblion am natur