Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Casglu eitemau swmpus

Gallwn drefnu casgliad ar gyfer eitemau gwastraff cartref swmpus fel matresi, soffas, oergelloedd a phoptai.

Sut mae'r casgliad yn gweithio

 • Dewiswch ddyddiad casglu pan fyddwch yn trefnu ar-lein
 • Mae casgliadau'n dechrau o 6am tan 2:00pm. Rhowch eich eitemau allan i'w casglu'r noson gynt
 • Rhaid cadw eitemau yn sych. Os ydych chi'n gadael eitem a allai amsugno dŵr (er enghraifft matres neu soffa), gorchuddiwch nhw Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac efallai na fyddant yn cael eu casglu
 • Casgliad wrth ymyl y ffordd yw hwn felly cyflwynwch eitemau o flaen eich eiddo
 • Ni all criwiau casglu fynd i mewn i ffin eich eiddo, na’r eiddo ei hun
 • Byddwn ond yn casglu eitemau sydd wedi eu rhestru wrth drefnu
 • Rhaid i eitemau fod yn rhydd o ysgarthion. Ni fydd unrhyw eitemau a gyflwynir gyda ysgarthion yn cael eu casglu ac ni roddir ad-daliad
 • Codir tâl am y gwasanaeth hwn sef £27 am hyd at 7 eitem. Rhaid drefnu a thalu am bob casgliad ymlaen llaw. Bydd angen cerdyn debyd neu gredyd arnoch am y daliad

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i beidio â chasglu eitemau ychwanegol sydd wedi eu cyflwyno.

Enghraifft
Bwrdd a phedair cadair yn cyfrif fel pum eitem

Enghraifft
Mae ffrâm wely, matres, a phenfwrdd yn cyfrif fel tair eitem
Ni ellir defnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer clirio tai na gwastraff adeiladu ac mae ar gyfer preswylwyr domestig yn unig. Nid ydym yn cynnig y gwasanaeth hwn i fusnesau / landlordiaid. Ni ellir defnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer clirio tai na gwastraff adeiladu ac mae ar gyfer preswylwyr domestig yn unig. Nid ydym yn cynnig y gwasanaeth hwn i fusnesau / landlordiaid.

Eitemau rydym yn eu casglu

Byddwn yn casglu
 • dodrefn
 • setiau teledu a nwyddau trydanol mawr
 • carpedi
 • cyfarpar gan gynnwys peiriannau golchi, oergelloedd a rhewgelloedd
 • offer chwarae - datgysylltwch eitemau mawr fel trampolinau

Mae eitemau'n cael eu hailgylchu / ailddefnyddio lle bo modd.

Eitemau na fyddwn yn eu casglu

Ni fyddwn yn casglu
 • asbestos
 • boeleri, poteli nwy neu danciau olew
 • gwydr wedi torri
 • adeiladu neu wastraff dymchwel – ceginau / ystafelloedd ymolchi
 • gwastraff clinigol
 • ffenestri a drysau allanol
 • o Adeilad Masnachol
 • gwastraff gardd
 • siediau gardd neu baneli ffensys
 • bagiau cyffredinol o sbwriel, e.e. bagiau du
 • gwydr/drychau
 • gwastraff cartref peryglus
 • pianos
 • tuniau o baent
 • toiledau
 • gwastraff masnachol
 • teils wal llawr
 • baledi pren

Bydd rhai o'r eitemau hyn yn cael eu derbyn gan drigolion yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi.

Cyn i chi ddechrau

 • Dim ond eitemau sydd wedi'u bwcio i mewn bydd yn cael eu casglu.
 • Dim ond uchafswm o 7 eitem i bob casgliad y byddwn yn eu codi. Nid gwasanaeth clirio tai yw hyn.
 • Bydd angen cerdyn debyd neu gredyd arnoch i dalu.
Casgliad wrth ymyl y ffordd yw hwn felly cyflwynwch eitemau o flaen eich eiddo.

Gwneud newidiadau neu ganslo.

Gallwch wneud newidiadau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys

 • canslo
 • newid
 • diweddaru'r eitemau i'w casglu
Er mwyn derbyn ad-daliad, rhaid canslo 48 awr cyn gwneud eich casgliad.

Rhoi eitemau

Os yw'r eitemau mewn cyflwr da efallai y bydd gan rai elusennau ddiddordeb mewn mynd â'r eitemau i'w rhoi i deuluoedd mewn angen. Ein partner elusenol yw Sefydliad Enfys y gellir cysylltu â hwy ar 01639 641631.

Gallwch hefyd gyfrannu i'n Siop Ailddefnyddio, sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Ailgylchu Llansawel.