Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhowch wybod am blâu, gordyfiant a gwastraff sydd ddim ar eich tir

Llygod mawr sydd ddim ar eich tir

Ar gyfer problemau pla sydd ddim ar eich tir, bydd Swyddogion Gorfodi yn:

 1. ymchwilio i honiadau cyn cymryd camau cyfreithiol
 2. archwilio eiddo'r achwynydd a'r tir cyfagos
 3. gosod abwyd i ddod o hyd i dystiolaeth o blâu

Os nad oes unrhyw arwydd o gnofilod, ni fyddwn yn cymryd camau pellach.

Gerddi wedi gordyfu neu dir sy'n denu plâu

Dim ond lle mae tystiolaeth o lygod mawr yn cael eu tynnu i'r tir y mae Swyddogion Rheoli Plâu yn delio â gerddi.

Dydyn nhw ddim yn delio â gerddi sy'n flêr, gan achosi hyllbeth neu niwsans.

Nid ydym yn delio â:
 • gwrychoedd wedi gordyfu
 • ceir rhydu
 • tir blêr

Beth sy'n denu plâu

Gall croniad gwastraff ddenu plâu sy'n lledaenu clefydau ac sy'n niweidiol i iechyd.

Os yw croniad o wastraff yn debygol o ddenu cnofilod, efallai y byddwn yn cymryd camau gorfodi.

Crynhoad gwastraff sy'n denu plâu:
 • sachau sbwriel a gwastraff arall yn cronni
 • bwydo adar yn ormodol
 • gwastraff bwyd yn pydru
 • llystyfiant trwchus, wedi gordyfu
 • tomen compost a reolir yn wael
Gwastraff ddim yn debygol o ddenu plâu
 • gwastraff adeiladwyr
 • hen offer

Rhowch wybod am broblem pla sydd ddim ar eich tir

Gallwch lenwi ein ffurflen ar-lein gyda’ch manylion cyswllt i ddweud wrthym am:

Llygod mawr ar eich tir

Rydym yn cynnig gwasanaethau triniaeth â thâl proffesiynol ar gyfer llygod mawr ar eich eiddo.

Gall ein Swyddogion Rheoli Plâu ddarparu cyngor sylfaenol dros y ffôn.

Rhaid bod yn ofalus wrth drin gwenwyn llygod, oherwydd gallant fod yn fygythiad i blant ac anifeiliaid anwes.

Busnesau newydd

Os ydych yn gwsmer busnes newydd, rydym yn cynnig gwiriad rheoli pla cychwynnol AM DDIM o'ch safle. Mae hyn yn cynnwys:

 • arolwg safle
 • cyngor ar y cynllun atal gorau

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwiriadau rheoli plâu am ddim, cysylltwch â:

Rheoli Plâu