Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffïoedd a thaliadau 2024-25

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau y gellir codi tâl amdanynt. Pennir rhai o'r ffïoedd gan statud a phennir rhai eraill yn ôl disgresiwn y gwasanaeth.

Byddwn yn eich hysbysu ymlaen llaw a oes ffi neu dâl yn berthnasol.

Cyrsiau hyfforddi ar hylendid bwyd

Cyrsiau Ffi (£) Ychwanegir TAW (03)
Cyfarwyddyd Sylfaenol - cwrs undydd £58.74 + TAW
Cyfarwyddyd Canolradd - cwrs 6 diwrnod £205.97 + TAW

Ildio bwyd yn wirfoddol

Ildio bwyd yn wirfoddol Ffi (£) Ychwanegir TAW
Tystysgrif Ildio'n Wirfoddol
(nid yw'n cynnwys taliadau gwaredu)
£47.91 Dim TAW

Tai sector preifat

Tai mewn Cynlluniau Trwyddedu Amlfeddiannaeth Ffi (£) Ychwanegir TAW

Ffïoedd statudol

 • Trwyddedu trillawr +

      -

£652.12 Dim TAW
Ffi Ymgynghori ar HMO £342.38 (Yn Cynnwys TAW)

Tai Eraill

Tai Eraill Ffi (£) Ychwanegir TAW
Cais i archwilio anheddau i'w defnyddio gan fewnfudwyr £161.33 +TAW

Gwasanaeth hysbysiadau ffurfiol (yn hytrach na gwaharddiadau eraill)
o dan ddeddfwriaeth tai i gynnwys:

 • cost yr archwiliad
 • cost i benderfynu ar y cam
  gweithredu mwyaf digonol
 • y gost sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth
  o atafaelu'r hysbysiad ar ddiwedd y
  cyfnod apelio
 • (Hysbysiadau Ymwybyddiaeth o Beryglon am ddim)
pennir y tâl o gyfradd
fesul awr y swyddog
yn ogystal ag argostau
Dim TAW

Hysbysiad Gwahardd Brys

Dim tâl Dim TAW

Gwaith mewn diffyg

Gwaith mewn Diffyg Ffi (£) Ychwanegir TAW
Ffi weinyddol £44.87 Dim TAW

Arolygon draenio Rheoli Plâu

Arolwg/Ymweliad Ffi (£) Ychwanegir TAW
Arolwg â Chamera £128.25 + TAW
Ymweliad Aflwyddiannus
(Oherwydd draen sydd wedi'i rwystro)
£64.11 + TAW

Cyflenwadau dŵr preifat

Samplau Dŵr Anarferol Ffi (£)  Ychwanegir TAW
Asesiad Risg
(pob asesiad)

Amser Swyddog:
£55.02 (yr awr)

Lleiafswm:
£220.06 (4 awr)

(Uchaf: £700.00)

(Uchaf: £300.00)

Dim TAW
Samplu (pob ymweliad) £100 (Uchaf: £100) Dim TAW
Ymchwiliad (pob un) £100 (Uchaf: £100) Dim TAW
Rhoi Awdurdodiad £100 (Uchaf: £100) Dim TAW
Dadansoddi Sampl / Samplau a Gymerwyd Ffi (£)  Ychwanegir TAW

O dan Reoliad 10 a 11

£25(Uchaf: £25)

Dim TAW

Paramedrau grwp A

Varies (Uchaf:£110.00) Dim TAW

Paramedrau grwp B

Varies (Uchaf:£600.00) Dim TAW

Ffïoedd trwyddedu carafanau

Cais am Safle Newydd Ffi (£) Ychwanegir TAW

Nifer yr Unedau:

 • 5 -10
 • 11-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 50+

 

£322.50
£376.25
£430.00
£483.75
£537.50
£591.25+6.45 fesul bob uned dros 50

Dim TAW
Archwiliad Blynyddol Dim tâl Dim TAW
Rheolau Safle Lletya £47.09 Dim TAW
Rhannau Newydd £16.99 Dim TAW
Camau Gorfodi

Amser y swyddog a threuliau rhesymol,
gan gynnwys costau teithio

 
Cost Adnewyddu Yr un peth â chost cais newydd  

Amrywio Amodau Trwyddedu Presennol

£50.00

£100.00

Dim TAW

Cyngor busnes Iechyd yr Amgylchedd

Gallwch dalu am gyngor busnes Iechyd yr Amgylchedd ar-lein.