Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon yw’r weithred anghyfreithlon o adael eitemau ar dir neu ddŵr heb ganiatâd.

Gall yr eitemau gynnwys:

 • nwyddau trydanol
 • dodrefn
 • gwastraff adeiladu
 • cemegau
 • gwastraff cartref neu fasnachol
Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol. Bydd y rhai a geir yn euog o dipio anghyfreithlon yn wynebu Hysbysiad Cosb Benodedig o £400, dirwy ddiderfyn a/neu ddedfryd o garchar.

Os gwelwch wastraff tipio anghyfreithlon:

Peidiwch:
 • cyffwrdd neu gael gwared ar y gwastraff. Gall gynnwys deunyddiau peryglus fel chwistrelli, gwydr wedi torri, asbestos neu gemegau gwenwynig
 • amharu ar y safle. Os oes tystiolaeth o fewn y gwastraff efallai y bydd gofyn i chi ddarparu datganiad tyst a mynychu'r Llys
 • mynd at unrhyw un y gwelwch chi'n tipio'n anghyfreithlon

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Gallwn atafaelu unrhyw gerbydau sy'n ymwneud â thipio anghyfreithlon.

Byddwn yn cymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw droseddwyr lle mae digon o dystiolaeth.

Os gwelwch rywun yn tipio’n anghyfreithlon  peidiwch â’u hatal eich hun. Ceisiwch dynnu llun yn lle hynny a nodwch:

 • lleoliad
 • amser a dyddiad
 • plât rhif y cerbyd
 • disgrifiad o'r cerbyd - gan gynnwys gwneuthuriad, model ac unrhyw nodweddion amlwg
 • unrhyw rifau ffôn ar y cerbyd
 • y math o sbwriel sy'n cael ei adael
 • disgrifiad o'r bobl dan sylw

Bydd angen i ni hefyd:

 • eich enw
 • eich cyfeiriad
 • rhif ffôn cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost

Dim ond staff y Cyngor fydd yn gweld y wybodaeth hon. Ni fydd yn cael ei rannu heb eich caniatâd, ond efallai na fyddwn yn gallu ymchwilio heb y wybodaeth hon.

Gallwch hefyd roi gwybod am dipio anghyfreithlon i’r Tîm Gorfodi Gwastraff yn ystod oriau gwaith ar:

Tîm Gorfodi Gwastraff
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868
neu cysylltwch â'r Heddlu ar 101 y tu allan i oriau gwaith.

Dyletswydd gofal deiliad cartref

Mae gan ddeiliaid tai ddyletswydd gofal i waredu eu gwastraff domestig yn gywir.

Ar gyfer sbwriel cartref ac ailgylchu arferol, gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau hyn:

neu gallwch ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig os na allwch gael gwared ar eich gwastraff.

Cludwr gwastraff cofrestredig

Dylai cludwr gwastraff allu rhoi’r canlynol i chi:

 • eu henw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn
 • trwydded cludwyr gwastraff
 • nodyn trosglwyddo (derbynneb swyddogol) ar bapur pennawd y cwmni
 • cofrestriad y cerbyd
 • nodiadau trosglwyddo o’r ganolfan ailgylchu gwastraff
Efallai y byddwch yn gyfrifol os na fyddwch yn gwneud y gwiriadau hyn. Gallech dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £300 neu ddirwy anghyfyngedig os cewch eich dyfarnu'n euog yn y Llys. Efallai y byddwch yn gyfrifol os na fyddwch yn gwneud y gwiriadau hyn. Gallech dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £300 neu ddirwy anghyfyngedig os cewch eich dyfarnu'n euog yn y Llys.