Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sylfaen dystiolaeth

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) gael eu hategu gan swm sylweddol o dystiolaeth a gasglwyd, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn ‘gadarn’. Wrth baratoi'r CDLl, bydd y Cyngor yn casglu rhywfaint o wybodaeth o ffynonellau presennol, a bydd naill ai'n cynnal, neu'n comisiynu swm sylweddol o ymchwil ac astudiaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i nodi'r materion a'r heriau allweddol sy'n wynebu Castell-nedd Port Talbot, a bydd yn sail i ddatblygu polisi.

Ymgynghoriad Anffurfiol ar Faterion Allweddol

Fel rhan o’r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer y CDLlA, rydyn ni wrthi ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad anffurfiol ar ein Materion allweddol, ein Gweledigaeth a’n Hamcanion (gan amlygu’r prif faterion mae’r awdurdod yn eu hwynebu); yr Opsiynau Twf posibl sydd ar gael i ni (sy’n nodi faint o dai a swyddi mae arnon ni eu hangen) a’r Opsiynau Gofodol posibl ar ein cyfer (lle byddwn ni’n tyfu) ar gyfer holl gyfnod y cynllun, sef 2023 – 2038.

Mae’r ddogfen Ymgynghori ar gael i’w gweld drwy’r Porth Ymgynghori yn: https://neath-porttalbot-consult.objective.co.uk/kse. Byddai'n well gennym i sylwadau gael eu cyflwyno'n uniongyrchol ar-lein gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar sut i gyflwyno sylw. Bydd copïau caled o'r papur ymgynghori hefyd ar gael yn y Quays, Canolfan Ddinesig Castell-nedd a Chanolfan Ddinesig Port Talbot.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn o hanner dydd 14 Mai 2024 a bydd yn dod i ben am ganol nos ar 5 Mehefin 2024.

Bydd sylwadau a ddaw i law yn ystod y cyfnod ymgynghori yn helpu i lywio Strategaeth a Ffafrir y CDLlA.

Papur Ymgynhorol PDF 

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022

Yn unol â Rhan 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae'n rhaid i'r Cyngor gynnal Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (ALlST) newydd i asesu anghenion llety'r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn y dyfodol. Bydd ALlST 2022 yn penderfynu a oes gofyniad am ddarpariaeth safle ychwanegol yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer safle preswyl parhaol a/neu safle tramwy yn y tymor byr a hyd at 2036. Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau a dyletswyddau cyfreithiol i ddarparu llety addas ar gyfer teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr.

Roedd gofyn i'r Cyngor gynnal arolwg yn 2020 ond nid oedd yn gallu gwneud hynny oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Disgwylir i'r ALlST nesaf gael ei gwblhau a'i gyhoeddi erbyn 24 Chwefror 2022. Bydd yr arolwg ei hun yn cael ei gynnal dros fisoedd yr haf o 13 Gorffennaf tan 16 Medi 2021.

Bydd yr Astudiaeth 2022 hon yn disodli'r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2016 ar ôl iddi gael ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ALlST 2022 ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen we Polisi Cynllunio a’r dudalen we Tai a Digartrefedd, unwaith y caiff ei gymeradwyo.

Adroddiad ar Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Cyhoeddi Adroddiad yr Adolygiad

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol presennol yn Ionawr 2016. Yn unol â’r canllawiau, gan fod 4 blynedd ers mabwysiadu’r Cynllun mae’n ofynnol yn awr i’r Cyngor gychwyn ar adolygiad o’r Cynllun.

Dechreuodd adolygiad llawn o CDLl presennol Castell-nedd Port Talbot (2011-2026) ym mis Ionawr 2020 pan gyhoeddwyd yr Adroddiad Adolygu Drafft, a roddodd drosolwg o'r materion allweddol i'w hystyried wrth ystyried y CDLl presennol. Ymlaen a nodi meysydd lle gallai fod angen newidiadau.Fodd bynnag, nid yw'n manylu ar newidiadau y dylid eu gwneud i'r cynllun, gan y bydd manylion a maint y newidiadau yn cael eu nodi trwy baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl).

Roedd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 6 wythnos rhwng 3 Chwefror a 16 Mawrth 2020. Cyflwynwyd yr ymatebion i'r sylwadau a dderbyniwyd i'w hystyried mewn cyfarfod o'r Cyngor Llawn ar 2 Gorffennaf 2020; gydag aelodau'n cymeradwyo'r Adroddiad Adolygu terfynol (Gorffennaf 2020) i'w gyhoeddi.

Mae'r Adroddiad Adolygu (Gorffennaf 2020) ar gael i'w weld neu ei lawrlwytho isod:

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gan fod y Cyngor bellach wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol, bydd Adroddiad yr Adolygiad yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC).

Mae Adroddiad yr Adolygiad yn rhan hanfodol o'r broses Adolygu ac mae'n rhan annatod o'r sylfaen dystiolaeth. Y cam nesaf yw i’r Cyngor baratoi Cytundeb Cyflawni Drafft (CC) a fydd, gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, yn nodi’n ffurfiol yr amserlen adolygu, y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) a’r adnoddau y bydd y Cyngor yn ymrwymo i ddatblygu’r CDLl Newydd.

Ers dechrau’r Adolygiad, mae pandemig Covid-19 wedi cyfyngu ar symudiadau pobl, hygyrchedd i adeiladau cyhoeddus a’r gallu i gynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd gan arwain at oblygiadau sylweddol ar gyfer pennu amserlen ar gyfer y CDLlA.

Er bod gwaith wedi dechrau ar baratoi'r Cytundeb Cyflawni Drafft (CC), y Cynllun Cyfranogiad Cymunedol (CIS) a'r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd ni ellir ei gwblhau hyd nes y bydd goblygiadau ehangach y pandemig yn hysbys.

Wrth symud ymlaen, bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu’n barhaus wrth i gyfyngiadau gael eu codi, a thra bydd dechrau ffurfiol y broses adolygu yn cael ei gohirio, bydd gwaith ar sail dystiolaeth y CDLl yn parhau i symud ymlaen fel y cynlluniwyd.

Am fwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar baratoi’r CDLl, gallwch gysylltu â’r Tîm CDLl yn uniongyrchol naill ai drwy ffonio: [01639] 686821 neu e-bost: ldp@npt.gov.uk

Eich cymuned, eich dyfodol…byddwch yn rhan ohoni.

Cynghorydd Annette Wingrave

(Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am y Cynllun Datblygu Lleol)