Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Archwiliad ac Adroddiad yr Arolygydd

Nid yw'r CDLl Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio (ar ran Llywodraeth Cymru) yn archwilio'r cynllun adneuo. Bydd yr Arolygydd yn ystyried y sylwadau a'r adroddiad terfynol yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI).

Nod yr archwiliad yw sicrhau bod y cynllun yn "gadarn", a bod barn yr holl sylwebwyr wedi cael eu hystyried. Mae'r profion o "gadernid" yn perthyn i dri chategori: gweithdrefnol, cysondeb a chydlyniad / effeithiolrwydd.

Rhan o'r broses arholi yw Archwiliad Cyhoeddus, gyda'r holl gynrychiolwyr yn cael yr hawl i ymddangos a chael eu clywed mewn sesiynau gwrandawiad.

Yn dilyn yr Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn paratoi adroddiad. Bydd hyn yn amlinellu unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud i'r cynllun, gydag esboniad o pam fod eu hangen. Mae cynnwys ac argymhellion yr arolygydd yn rhwymo'r Cyngor.