Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mynd i'r afael â'r argyfwng natur drwy'r System Gynllunio

Polisi Cynllunio Cenedlaethol wedi'i ddiweddaru ar gyfer Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru.

Gellir crynhoi'r prif newidiadau i'r polisi fel a ganlyn:

Seilwaith gwyrdd

Pwyslais cryfach ar gymryd ymagwedd ragweithiol at seilwaith gwyrdd:

 • cwmpasu ystyriaethau trawsffiniol
 • nodi canlyniadau allweddol asesiadau seilwaith gwyrdd
 • cyflwyno datganiadau seilwaith gwyrdd cymesur gyda cheisiadau cynllunio
 • yfeirio safonau Adeiladu gyda Natur

Budd ar gyfer bioamrywiaeth a'r dull cam-ddoeth

Darperir eglurder pellach ar sicrhau budd ar gyfer bioamrywiaeth drwy gymhwyso'r dull cam-ddoeth:

 • cydnabod mesurau iawndal oddi ar y safle fel dewis olaf
 • yr angen i ystyried gwella a rheoli tymor hir ar bob cam
Mae'r defnydd o'r datganiad seilwaith gwyrdd i ddangos y dull cam-doeth yn cael ei wneud yn glir.

Diogelu ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

Dull cryfach o amddiffyn SoDdGAs:

 • mwy o eglurder ynghylch y sefyllfa ar gyfer rheoli safle
 • eithriadau ar gyfer mân ddatblygiadau sy'n angenrheidiol i gynnal 'tirwedd fyw'
 • ystyrir bod datblygiad arall yn annerbyniol fel mater o egwyddor

Coed a choetiroedd

 • Aliniad agosach â'r dull cam-ddoeth
 • Hyrwyddo plannu newydd fel rhan o ddatblygiad yn seiliedig ar sicrhau'r goeden gywir yn y lle iawn
 • Rhaid plannu o leiaf 3 coeden o fath a maint tebyg yn lle pob coeden a dorrir

Polisi cynllunio Cymru (Rhifyn 12)

Darllenwch y PPW12 yn llawn

Datganiad seilwaith gwyrdd

Dylid cyflwyno datganiad seilwaith gwyrdd gyda'r holl geisiadau cynllunio.

Bydd hyn yn gymesur â graddfa a natur y datblygiad a gynigir. Dylai hyn ddisgrifio sut mae seilwaith gwyrdd wedi'i ymgorffori yn y cynnig.

Yn achos mân ddatblygiad, bydd hyn yn ddisgrifiad byr. Ni ddylai hyn fod yn feichus i ymgeiswyr.

Bydd y datganiad yn ffordd effeithiol o ddangos canlyniadau aml-swyddogaeth cadarnhaol sy'n briodol i'r safle dan sylw.

Rhaid defnyddio'r rhain i ddangos bod y dull cam-ddoeth yn cael ei gymhwyso (Paragraff 6.4.21).

Lle mae'r effaith andwyol ar fioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau yn amlwg yn gorbwyso ystyriaethau materol eraill, dylid gwrthod y datblygiad.

Rydym wedi llunio templed drafft ar gyfer Datganiad GI at ddibenion datblygu mân a deiliaid tai.

Cyngor pellach

Am gyngor ac arweiniad pellach, gweler ein gwasanaethau cyngor cyn ymgeisio.