Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cronfeydd Ymddiriedolaeth Addysg Bellach

Darganfyddwch sut i wneud cais am Gronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg, Cronfa Ymddiriedolaeth Harold & Joyce Charles a Chyllid Myfyrwyr.

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg

Bwriedir i’r gronfa hon gynnig budd i’r rheiny sydd wedi mynychu ysgol uwchradd yn ardal y cyn Sir Forgannwg, gan gynnwys Ysgol Howells, ond heb gynnwys ysgolion a oedd yn ardaloedd cyn Bwrdeistrefi Sirol Caerdydd, Abertawe a Merthyr Tudful, am ddim llai na dwy flynedd.

Mae gwobrau ar gael ar ffurf:

 1. cymorth ariannol ar gyfer y rhain sy’n mynychu cyrsiau cymeradwy na ddarperir ar eu cyfer dan y cynllun cefnogi myfyrwyr arferol, gan gynnwys cyrsiau proffesiynol a thechnegol a
 2. cymorth ariannol tuag at brynu cyfarpar, dillad, offer, offerynnau neu lyfrau i’r rheiny sy’n gadael yr ysgol neu’r coleg i’w cynorthwyo i ddechrau mewn proffesiwn, masnach neu alwedigaeth.

Sut i wneud cais

Mae’r system ar-lein bellach ar gau.

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref

Dylai ceisiadau gael eu marcio “Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg”.

Y DYDDIAD CAU ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mai bob blwyddyn.

Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles

Amcan yr ymddiriedolaeth yw hyrwyddo addysg myfyrwyr graddedig fel y gallant ennill cymhwyster gradd bellach, er budd y cyhoedd yn gyffredinol a phreswylwyr yr ardal h.y. yr ardal ddaearyddol a weinyddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe.

Gwahoddir ceisiadau gan breswylwyr yr ardal sy’n cael budd.

Diffinnir preswylwyr fel a ganlyn:

 • pobl sy’n byw yma yn ystod y tymor yn unig (h.y. myfyrwyr sy’n mynd i sefydliad yn yr ardal)
 • pobl sy’n byw yn yr ardal y tu allan i’r tymor yn unig (h.y. myfyrwyr sy’n mynd i sefydliad y tu allan i’r ardal)
 • graddedigion sydd fel arfer yn byw yn yr ardal

Er mwyn bod yn gymwys am gyllid, rhaid i fyfyrwyr:

 • fyw yn yr ardal (fel a nodir uchod)
 • astudio gradd bellach
 • peidio â derbyn unrhyw gyllid gan unrhyw gorff dyfarnu arall

Sut i wneud cais

Mae ffurflenni cais ar gael o’r cyfeiriad canlynol:

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref

Dylid nodi “Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles”  ar geisiadau gan gynnwys amlen gyfeiriedig â stamp arni.

Y DYDDIAD CAU ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mai bob blwyddyn.

Lawrlwytho

 • Cronfa Ymddiriedolaeth Harold & Joyce Charles 2023-2024 (DOCX 29 KB)

  i.Id: 3189
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Cronfa Ymddiriedolaeth Harold & Joyce Charles 2023-2024
  mSize: 29 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/v1ljvquw/cronfa-ymddiriedolaeth-harold-joyce-charles-2023-2024.docx

Cyllid Myfyrwyr

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach yn prosesu pob cais.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghyffordd Llandudno, bellach yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid myfyrwyr ar gyfer pob cais.

I gael manylion ar sut i wneud cais am gyllid myfyrwyr, ewch i Wefan Cyllid Myfyrwyr.

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid myfyrwyr dylech gysylltu â:

Wefan Cyllid Myfyrwyr
(0300) 200 4050 (0300) 200 4050 voice +443002004050