Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau oedolion

Rydym yn helpu pobl hŷn i barhau i fod yn annibynnol, gan fyw'n ddiogel ac yn gyfforddus yn eu cartrefi eu hunain

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Sut i gysylltu â ni

Gwasanaethau plant a theuluoedd

Rydym yn gweithio gyda phlant mewn angen i sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol fel y gallant gyflawni eu potensial

Lles

Information about the emotional and wellbeing services available to you

Diogelu oedolion/plant

Diogelu oedolion/plant

Cefnogaeth ac wybodaeth i gofalwyr

Rydym yn gallu helpu os ydych yn ofalwr sy'n darparu gofal neu gefnogaeth

Cymorth allan o oriau gwaith

Cymorth allan o oriau gwaith

Taliadau Uniongyrchol

Er mwyn galluogi pobl i drefnu gofal a gwasanaethau eu hunain yn hytrach na derbyn pecyn gofal a drefnwyd gan yr Awdurdod Lleol

Cwynion

Os ydych yn credu nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da

Cyngor ar dai a digartrefedd

Mae Gwasanaeth Opsiynau Tai y Cyngor yn darparu cyngor a chymorth tai

Cyfeiriadur Cymunedol CNPT

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014