Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diogelu oedolion/plant

Mae gan bawb hawl i fyw'n ddiogel ac yn rhydd o gamdriniaeth

Mae diogelu'n fusnes i bawb. Mae'n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth. Ei brif nod yw sicrhau bod plant ac oedolion yn mwynhau iechyd da, yn datblygu'n dda a'u bod yn gallu chwarae rôl lawn ac actif yn eu cymunedau. Gall camdriniaeth ddigwydd yn unrhyw le: mewn teulu a thu allan i'r teulu. Gall unrhyw un gam-drin, gan gynnwys pobl mewn sefyllfa o ymddiriedaeth.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi mai oedolyn / plentyn sy’n wynebu risg yw:

 • yn profi neu mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso
 • ag anghenion gofal a chymorth (p’un a yw’r awdurdod yn diwallu unrhyw un o’r anghenion hynny ai peidio)
 • o ganlyniad i'r anghenion hynny yn methu amddiffyn eu hunain rhag y cam-drin neu esgeulustod neu'r risg ohono

Gellir dod o hyd i gamdriniaeth ac esgeulustod mewn sawl ffurf: 

 • ffisegol
 • emosiynol neu seicolegol
 • ariannol
 • esgeuluso
 • rhywiol (cyswllt a cham-drin di-gyswllt)
 • ecsbloetio (camfanteisio rhywiol, camfanteisio troseddol, caethwasiaeth fodern, masnachu gan gangiau troseddol a grwpiau troseddau cyfundrefnol)
 • sbecian ar gyfoedion (bwlio, ymddygiad rhywiol niweidiol, trais difrifol, cysylltiedig â gangiau)
  ar-lein
 • ymddygiad diwylliannol niweidiol (anffurfio organau cenhedlu benywod, priodas dan orfod, trais ar sail anrhydedd);
 • radicaleiddio – dylanwadau eithafiaeth sy'n arwain at radicaleiddio.

Gall camdriniaeth ddigwydd yn unrhyw le gan gynnwys:

 • yn y cartref neu mewn cartref gofal, ysbyty neu wasanaeth dydd
 • Gall bygythiadau i les plant ac oedolion o'u teuluoedd, plant ac oedolion fod yn agored i gamdriniaeth neu gamfanteisio o'r tu allan i'w teuluoedd. Gallai'r bygythiadau alldeuluol hyn godi yn yr ysgol a sefydliadau addysgol eraill, yn y gweithle, o fewn grwpiau cyfoedion, neu'n ehangach o fewn y gymuned ehangach a/neu ar-lein.
Cyn gwneud atgyfeiriad gofynnwn i chi, lle bo hynny'n ymarferol, gael caniatâd y person rydych yn ei atgyfeirio ymlaen llaw. Mae hyn yn sicrhau ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac mae Canllawiau Cymru yn gofyn i ni gael caniatâd cyn rhannu adroddiadau am unrhyw unigolyn. Os nad yw’n bosibl (efallai nad oes gan y person alluedd meddyliol) neu os oes budd cyhoeddus tra phwysig, er enghraifft mae’r troseddwr mewn sefyllfa o ymddiriedaeth ac y gallai eraill fod mewn perygl, yna byddwn yn ystyried caniatâd gor-redol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ffoniwch ni a byddwn yn hapus i'ch cynghori.

Gallwch gysylltu â Thîm SPOC Castell-nedd Port Talbot, (Ar agor 8.30am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 4.30pm ar ddydd Gwener):

SPOC
(01639) 686802 (01639) 686802 voice +441639686802

Y tu allan i oriau gwaith gallwch gysylltu â'r Tîm Dyletswydd Brys ar:

Tu allan i oriau gwaith
(01639) 895455 (01639) 895455 voice +441639895455

Gallwch lawrlwytho ffurflen gyfeirio:

Ewch yn ôl at:

Mae gan bawb hawl i fyw'n ddiogel ac yn rhydd o gamdriniaeth ac esgeulustod. Os ydych chi'n meddwl bod plentyn neu oedolyn mewn perygl dybryd, ffoniwch y gwasanaethau brys ar 999 bob tro.