Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwynion

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni wybod eich barn. Mae gennych chi'r hawl i gwyno os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da. Gallwch hefyd gwyno os gwrthodwyd gwasanaeth i chi, neu os ydych chi'n ofalwr.

Sut rydw i'n cwyno

Gallwch ddechrau drwy siarad â'r aelod o staff yr ydych yn ymwneud ag ef fel arfer, neu gyda'i reolwr. Gellir datrys y rhan fwyaf o gwynion yn y ffordd hon.

Beth os nad yw hyn yn datrys fy mhroblem

Os nad ydych yn fodlon ar yr ateb yr ydych yn ei dderbyn, gallwch gwyno. 

Allwch chi:

 • ysgrifennwch at ein Swyddog Cwynion, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ
 • e-bostiwch y tîm cwynion yn complaints@npt.gov.uk
 • cwblhewch y Ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion isod
 • neu ffoniwch y tîm cwynion 01639 763445

Bydd y Swyddog Cwynion yn eich helpu i ddatrys eich cwyn, ac yn dweud wrthych am y weithdrefn gwyno.

Beth os ydw i'n dal i fod yn anhapus

Gallwch gysylltu ag Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus a fydd hefyd yn gallu ymdrin â'ch cwyn:

Cyfarwyddiadau i CF35 5LJ
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae Pencoed Pen-y-bont at Ogwr CF35 5LJ pref
(0300) 7900203 (0300) 7900203 voice +443007900203
(01656) 641199 fax +441656641199
 • Peidiwch â bod ofn rhoi gwybod i ni am eich pryderon. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich hawliau
 • Ar unrhyw adeg, gallwch ofyn i ffrind, perthynas neu eiriolwr i'ch helpu neu i siarad ar eich rhan os y dymunwch
 • Gallwn eich helpu i fynegi'ch cwyn yn ysgrifenedig
 • Gallwch gwyno ar ran rhywun arall
 • Os ydych am gwyno am unrhyw wasanaeth arall a gynhelir gan y cyngor, gallwn eich cynghori ar sut i wneud hyn. Gallwch hefyd ofyn yn unrhyw un o swyddfeydd y cyngor
 • Nid eich cwynion yn unig sydd o ddiddordeb i ni. Os oes gennych sylw neu ganmoliaeth am sut rydym yn cynnal ein gwasanaethau, neu sut gallwn eu gwella, rhowch wybod i ni

Llinell gwynion y gwasanaethau cymdeithasol

Llinell gwynion y gwasanaethau cymdeithasol
(01639) 763445 (01639) 763445 voice +441639763445

Llawrlwytho

 • Sylwadau canmoliaethau a chwynion (DOCX 24 KB)

Hefyd ar gael mewn print bras, braille neu ar dâp.