Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Protocol gwasanaeth cyn cyflwyno cais y CCS

Beth mae'r nodyn arweiniol hwn yn ei gynnwys?

Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys darpariaeth cyngor cyn cyflwyno cais gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer Castell-nedd Port Talbot fel a ganlyn:

 • y gwasanaeth cyn cyflwyno cais a gynigir gan Gastell-nedd Port Talbot (Adran 5)
 • darpariaeth cyngor ychwanegol yn dilyn ymateb ysgrifenedig cychwynnol a dderbynnir dan y gwasanaeth statudol (Adran 6.1) 

Anogir datblygwyr, fodd bynnag, i ymgymryd â thrafodaethau anffurfiol â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy cyn cyflwyno cais.

Ymrwymiad gwasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais

Mae ymagwedd y cyngor at ddraenio cynaliadwy'n parhau i roi pwys mawr ar ddarparu'r cyngor gorau posib i ddatblygwr/ymgeisydd posib cyn y cyflwynir cais ffurfiol i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.

Ein hymrwymiad gwasanaeth i chi:

Byddwn yn mynd ati i gysylltu â'n cwsmeriaid i ddarparu cyngor cyn cyflwyno cais o safon ar yr holl gynigion datblygu, gan gynnig gwasanaeth unigol â'r prif nod o 'Gyflwyno Datblygiad o Safon yn Gyflym'.

Manteision cael ein cyngor cyn cyflwyno cais

Rydym wedi canfod bod ymgysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosib yn ystod cynnig datblygu yn hanfodol i nod allweddol y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i "Gyflwyno Datblygiad o Safon yn Gyflym" ac mae'n rhoi manteision allweddol i'n cwsmeriaid, gan gynnwys: -

 • gwella cyflymder y broses o wneud penderfyniadau a gwella ansawdd cynigion datblygu.
 • nodi cyfyngiadau posib ac a fydd angen cymorth arbenigol arnoch, er enghraifft, mewn perthynas â choed, tirwedd, llifogydd, tir llygredig, ecoleg neu archaeoleg.
 • cael barn gan swyddog y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ynglŷn ag a yw'ch datblygiad yn debygol o fod yn dderbyniol (gan ddibynnu, wrth gwrs, ar asesiad yn ystod y cam cyflwyno cais), ac, os nad yw'n dderbyniol, y gallu i nodi atebion posib yn gynnar yn y broses. Fel arall, os yw eich cynigion yn hollol annerbyniol, gall y gwasanaeth hwn arbed amser ac arian i chi drwy osgoi parhau i gyflwyno cais.
 • eich cynghori ar yr wybodaeth y mae ei hangen i gefnogi'ch cais, gan roi'r cyfle gorau i chi i gyflwyno cais dilys a chynhwysfawr y gellir ei brosesu ar unwaith.
 • bydd eich ymgynghorwyr proffesiynol eich hun yn treulio llai o amser yn llunio cynigion. 

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Sylwer unwaith y bydd cais am gyngor cyn cyflwyno cais wedi cael ei ddilysu, ni ellir ad-dalu'r ffïoedd.

Beth gallwch ei ddisgwyl gennym ni?

Yn dilyn cyflwyno ffurflen cyn cyflwyno cais, bydd y Swyddog Achos neilltuedig yn gwneud y canlynol:

 • cysylltu â chi i drafod eich cais
 • yn ôl disgresiwn y Swyddog Achos, trefnir naill ai un ymweliad safle neu gyfarfod
 • ymateb i chi'n ysgrifenedig. 

Sylwer:

 • mae'r ffïoedd yn cynnwys holl gostau'r swyddogion a chostau gweinyddu sy'n gysylltiedig ag ymchwilio ac ymateb i gais ysgrifenedig am gyngor.
 • mae'r ffïoedd a restrir yn y protocol hwn yn ychwanegol at y ffïoedd sy'n daladwy ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl derbyn cyngor rydych wedi talu amdano, mae'r ffi cyflwyno cais lawn yn briodol.
 • nid yw'r gwasanaeth cyn cyflwyno cais yn gyfrinachol. 

Os ydych am gael trafodaethau neu gyfarfodydd ychwanegol/pellach â swyddogion, neu os oes angen ymateb ysgrifenedig ychwanegol arnoch i ddarluniadau diwygiedig ar ôl derbyn ein hymateb cychwynnol, darperir y rhain fel ymateb 'cyn cyflwyno cais' newydd.

Bydd yn rhaid i chi dalu ffïoedd o'r fath ymlaen llaw.

Byddem yn eich annog i ddefnyddio'r gwasanaeth dewisol a amlinellir uchod i ddarparu cyngor cychwynnol cyn cyflwyno cais.

Sut i gyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno cais

Oes rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais?

Mae'n rhaid cyflwyno'r holl geisiadau am gyngor cyn cyflwyno cais gan ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau benodol ynghylch cyngor cyn cyflwyno cais, a darperir copi o hon yn Atodiad A.

Mae'n rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Wasanaeth Peirianneg y cyngor sy'n gweithredu yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy) cyn i waith adeiladu ddechrau. Yn hyn o beth, mae'n hanfodol bod datblygwr unrhyw brosiect o'r fath yn cael cymeradwyaeth gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am ei ddull draenio dŵr arwyneb, ar y cyd ag unrhyw ganiatâd cynllunio perthnasol. Gall methu ymgysylltu ar y cyd cyn cyflwyno cais - pan fo'n bosib gwneud hynny - arwain at oediadau ac, yn arbennig, yr angen i gael caniatâd cynllunio pellach os na fydd dyluniad y systemau draenio cynaliadwy'n cydymffurfio â'r caniatâd cynllunio perthnasol.

Am y rheswm hwn, mae manteision clir i unrhyw ddatblygwr gysylltu â'r cyngor ar gyfer trafodaethau cyn cyflwyno cais â'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy mewn un gwasanaeth cyfun cyn cyflwyno cais. Rhagor o wybodaeth.