Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Corff Cymeradwyo SDCau (CCS)

Logo CLILC

Bydd angen systemau draenio cynaliadwy ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 tŷ neu lle mae’r arwynebedd adeiladu yn 100m2 neu fwy i reoli dŵr wyneb ar y safle. Rhaid i systemau draenio fod wedi eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.

Rhaid i’r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol yn gweithredu yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo SDCau (CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu’n dechrau. Bydd dyletswydd ar CCS i fabwysiadu systemau sy’n cydymffurfio, cyhyd a’i fod wedi ei adeiladu ac yn gweithredu yn unol â’r cynigion a gymeradwywyd, gan gynnwys unrhyw amodau cymeradwyaeth CCS.

Ddeddfwriaeth

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (DRhLlD) 2010 yn gorchymyn systemau draenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd i gydymffurfio â Safonau Cenedlaethol ar gyfer draenio cynaliadwy (SDCau). Bydd y safonau statudol yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn yr hydref ond yn y cyfamser, rydym yn argymell eich bod yn troi at y Safonau Cenedlaethol Gweinidogol Anstatudol a’r Llawlyfr SuDs: CIRIA 753.

Mae Atodlen 3 DRhLlD 2010 hefyd yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol fel Corff Cymeradwyo SDCau i gymeradwyo, mabwysiadu a chynnal systemau sy’n cyd-fynd ag adran 17 yr Atodlen. I gael rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth, ewch i Atodlen 3 Deddf Llifogydd a Rheoli Dŵr 2010.

Beth yn union yw CCS?

Mae’r CCS yn swyddogaeth statudol a gynigir gan yr awdurdod lleol i sicrhau fod cynigion draenio ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 tŷ neu lle bod yr arwynebedd adeiladu yn 100m2 wedi eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â’r safonau cenedlaethol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.

Sefydlwyd yr CCS i:

  • gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd lle mae goblygiadau draenio i’r gwaith adeiladau, a
  • mabwysiadu a chynnal systemau draenio dŵr wyneb cynaliadwy yn unol ag Adran 17 Atodlen 3 (DRhLlD)
  • mae hefyd gan y CCS bwerau arolygu a gorfodi
  • ac mae’n defnyddio pwerau disgresiwn i gynnig cyngor cyn ymgeisio anstatudol

Beth mae’n ei olygu ar gyfer fy natblygiad?

Os ydych yn ddatblygwr, yn asiant neu'n unigolyn sy'n ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, os yw’r datblygiad yn cynnwys mwy nac 1 tŷ neu arwynebedd adeiladu o 100m2 neu ragor mae hefyd rhaid i chi geisio cymeradwyaeth CCS ynghyd â chymeradwyaeth gynllunio. Ni fydd hawl gennych i ddechrau adeiladu nes rhoddir y 2 ganiatâd.

Ni fydd yn ofynnol i safleoedd a datblygiadau presennol sydd wedi sicrhau caniatâd cynllunio neu yr ystyrir eu bod wedi derbyn caniatâd (boed yn ddarostyngedig i amodau fel mater a gadwyd yn ôl) neu y derbyniwyd cais dilys ar ei gyfer ond nad yw wedi ei bennu erbyn 7 Ionawr 2019, wneud cais am gymeradwyaeth CCS.

Serch hynny, bydd yn dal angen cymeradwyaeth CCS os rhoddwyd y caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i amod o ran mater a gadwyd yn ôl ac nad yw'r cais i gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl wedi ei wneud cyn 7 Ionawr 2010.

Mae yna rai eithriadau:

  • mae gwaith adeiladu nad oes angen caniatâd cynllunio wedi ei eithrio o’r gofyniad am gymeradwyaeth CCS, nid yw’r eithriad yn berthnasol lle mae’r gwaith adeiladu ag arwynebedd o 100 m2 neu ragor.
  • boed angen caniatâd cynllunio ai peidio, eithriwyd gwaith adeiladu sy'n cynnwys adeiladu un annedd, neu fath arall o adeilad, sydd ag arwynebedd o lai na 100m2, o’r gofyniad i sicrhau cymeradwyaeth.

Sut ydw i’n ceisio cymeradwyaeth CCS?

Proses cyn ymgeisio CCS wedi’i chyfuno â phroses cyn ymgeisio’r Awdurdod Cynllunio Lleol

Bydd yr CCS yn cynnig gwasanaeth cyn ymgeisio y codir tâl amdano i drafod gofynion draenio eich safle yn fanwl a beth sydd angen ei gyflwyno gyda’ch cais. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnig gyda’r cyngor cyn ymgeisio os byddwch yn dymuno ei dderbyn. Bydd hyn yn sicrhau bod y dyluniad SDCau arfaethedig yn addas yn unol â safonau cenedlaethol a bod cynllun safle digonol. Bydd y gwasanaeth hwn yn werthfawr i ddatblygwyr i helpu cyfyngu oedi a lleihau costau yn y tymor hir.

Rhaid cyflwyno ceisiadau llawn i’r CCS i’w dilysu a rhaid iddynt gynnwys:

  • cynllun yn manylu ar yr ardal adeiladu a graddau’r system ddraenio,
  • gwybodaeth o ran y modd y bydd y gwaith adeiladu yn cydymffurfio â Safonau SDCau;
  • gwybodaeth y gofynnwyd amdani yn rhestr gyfeirio’r ffurflen gais
  • y ffi ymgeisio briodol.

Bydd 7 wythnos gan yr CCS i bennu ceisiadau ac eithrio’r rhai lle mae angen Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol, lle bydd ganddo 12 wythnos.

Bydd angen i bob cais gael eu gwneud i’r CCS perthnasol.

Sut ydw i’n cysylltu gyda fy CCS?

CCS
(01639) 686850 (01639) 686850 voice +441639686850

Rhagor o wybodaeth