Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno ag ymgyrch Love Your Local Market

Mae Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno a mwy na 400 o farchnadoedd ledled y DU i ddathlu ‘Love Your Local Market’, sef ymgyrch pythefnos o hyd sy'n tynnu sylw at rôl bwysig marchnadoedd yng nghanol ein trefi.

Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno ag ymgyrch Love Your Local Market

Caiff yr ymgyrch ei chynnal o ddydd Gwener 17 Mai tan ddydd Sadwrn 1 Mehefin, dan arweiniad Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain, a'i nod yw hyrwyddo a dathlu marchnadoedd lleol ledled y byd.

 

Ar hyn o bryd, mae Marchnad Dan Do Castell-nedd yn gartref i fwy na 30 o fasnachwyr, gan amrywio o gynnyrch lleol ffres i werthwyr blodau, rhoddion ac opsiynau cludfwyd blasus. Mae'r farchnad ar agor rhwng 8.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 

Mae hanes cyfoethog y farchnad yn ychwanegu at ei swyn, gan fod y farchnad gyntaf ar y safle yn dyddio'n ôl i tua 1837. Cafodd y farchnad ei hailadeiladu bron yn gyfan gwbl yn 1904, ac mae wedi bod yn atyniad hollbwysig i ymwelwyr â'r dref a thrigolion lleol byth ers hynny.

 

Dywedodd y Cynghorydd Jeremy Hurley, sef Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a Thwf Economaidd: “Mae'n bleser gennym fod yn rhan o ymgyrch sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth o farchnadoedd lleol. 

 

“Mae Marchnad Dan Do Castell-nedd yn rhan fawr o hanes canol y dref ac mae'n dal yn atyniad allweddol i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae'r amrywiaeth o fasnachwyr a chynhyrchion sydd ar gael yn ein hatgoffa pam mae marchnadoedd yn dal yn lleoedd gwych a fforddiadwy i siopa ynddynt.

 

“Ynghyd â datblygiadau diweddar fel y ganolfan hamdden a'r llyfrgell gwerth miliynau o bunnau, yn ogystal â llwyddo i ddenu busnesau fel Cadno Lounge a The Range, mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i gynyddu nifer yr ymwelwyr â chanol y dref.”

 

Dywedodd llefarydd ar ran Masnachwyr Marchnad Castell-nedd: “Ym Marchnad Dan Do Castell-nedd, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o ymgyrch Love Your Local Market, sy'n taflu goleuni ar farchnadoedd cymunedol. Rydym yn falch o arddangos ein hystod o fasnachwyr lleol ac rydym yn gwahodd pawb i ddod i weld yr amrywiaeth o stondinau sydd gennym yma.

 

Yn ogystal â dathlu masnachwyr sydd eisoes yno, mae'r farchnad yn defnyddio'r ymgyrch i dynnu sylw at stondinau sydd ar gael i fusnesau newydd sy'n awyddus i sefydlu eu hunain. I gael rhagor o fanylion am stondinau gwag, cysylltwch â Michael Jones drwy e-bostio m.jones2@npt.gov.uk neu ffonio (01639) 686694.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Love Your Local Market, ewch i: https://loveyourlocalmarket.nabma.com/ 

hannwch hyn ar: