Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Biliau’r cartref

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu i leihau eich biliau cartref. 

Cymru Gynnes

  • Mae Cynllun Rhyddhad Caledi Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gael i drigolion cymwys sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu pobl i gadw eu cartrefi’n gynnes. Cymru Gynnes sy'n cyflawni'r cynllun ar ran y cyngor.​​
  • Cefnogaeth a chyngor ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am wybodaeth neu help gydag ymholiadau ynni’r cartref
  • Mae cyllid ECO ar gael i gartrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r mesurau sydd ar gael trwy'r cynllun yn cynnwys: Cavity Wall Insulation, gwresogyddion Storio Trydan, inswleiddio ar y llawr, inswleiddio waliau mewnol, inswleiddio llofftydd, LPG Canolog Gwresogi, Ystafell mewn insiwleiddio to

Dŵr Cymru

mae gan Dŵr Cymru sawl ffordd y gallen nhw eich helpu a gwneud eich biliau’n haws i’w talu.

Cefnogaeth Treth Cyngor

help ar gyfer talu eich bil treth cyngor

Nest

 cyngor rhad ac am ddim, diduedd, ac os ydych chi’n gymwys i’w gael, pecyn o welliannau effeithlonrwydd

Tariffau cymdeithasol: pecynnau band eang a ffôn rhatach

Mae tariffau cymdeithasol yn becynnau band eang a ffôn rhatach i bobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, Credyd Pensiwn a rhai budd-daliadau eraill. Bwrw golwg ar ein rhestr o'r tariffau sydd ar gael.

Cymorth i Aros – Cymru

Mae cynllun Cymorth i Aros - Cymru yn cynnig cymorth i berchnogion tai o Gymru sydd mewn, neu'n wynebu, anhawster ariannol i dalu eu morgais. Mae cymorth ar ffurf benthyciad ecwiti a rennir. Nod y benthyciad ecwiti yw lleihau taliadau morgais misol presennol i lefel fforddiadwy.