Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyrsiau Banksman

Mae bron i chwarter yr holl farwolaethau sy'n ymwneud â cherbydau yn y gwaith yn digwydd tra bod cerbydau'n gwrthdroi

 • Mae llawer o wrthdrawiadau gwrthdroi nad ydynt yn arwain at anaf yn achosi difrod costus i gerbydau, offer ac adeiladau
 • Y ffordd fwyaf effeithiol o leihau'r risgiau o wrthdroi yw dileu'r angen amdano'n gyfan gwbl trwy sefydlu systemau unffordd. Mae gyrru trwy lwytho a dadlwytho yn arfer diogel. Lle nad oes modd osgoi gwrthdroi, trefnwch lwybrau i leihau'r angen amdano. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw fesur sengl yn ddigon i sicrhau diogelwch - mae'n debyg y bydd angen cyfuniad o fesurau arnoch chi.

Er budd diogelwch mae'n bwysig bod gyrwyr a cherddwyr yn deall rheolau'r safle y maent yn gweithio neu'n ymweld ag ef.

Mae dyletswydd gofal yn cael ei osod ar y cyflogwr a'r gweithiwr o dan ddarpariaethau'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a'r Rheoliadau Arwyddion a Signalau Diogelwch i sicrhau bod y gweithle'n ddiogel a bod arwyddion a signalau yn cael eu cyfleu'n effeithiol.

 • Sicrhewch fod pob gyrrwr sy'n ymweld yn adrodd ei fod wedi cyrraedd ac yn derbyn cyfarwyddiadau ynghylch cynllun a rheolau'r wefan. Os yw gyrwyr sy'n ymweld yn anghyfarwydd â'r Saesneg dylech ddarparu gwybodaeth ddiogelwch mewn ieithoedd maen nhw'n eu defnyddio, neu fel graffeg
 • Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i ddefnyddio Banciwr / Signalers sydd wedi'u hyfforddi'n briodol i gynorthwyo i symud cerbydau yn ddiogel wrth wrthdroi.

Ar safleoedd lle nad oes modd osgoi gwrthdroi:

 • Dylai ardaloedd gwrthdroi gael eu cynllunio allan a bod yn weladwy i yrwyr ac unrhyw un arall yn yr ardal.
 • Dylai pobl nad oes angen iddynt fod mewn ardaloedd gwrthdroi gael eu cadw'n glir.
 • Gall radios cludadwy neu systemau cyfathrebu tebyg fod yn ddefnyddiol ar rai gwefannau

Cynyddu gwelededd gyrwyr a cherddwyr trwy:

 • Roedd cynyddu'r ardal yn caniatáu gwrthdroi
 • Gosod drychau sefydlog mewn ardaloedd llai
 • Cadw drychau cerbydau yn lân ac mewn cyflwr da
 • Gosod lensys plygiannol ar y ffenestr gefn neu ddefnyddio teledu cylch cyfyng golygfa gefn i gynorthwyo gyrwyr i edrych i gefn ac ochrau'r cerbyd.

Gellir gosod larymau gwrthdroi cerbydau

 • Dylai'r rhain gael eu cadw mewn cyflwr da a dylent fod yn ddigon uchel i gael eu clywed ymhlith sŵn cefndir.
 • Mewn rhai amgylchiadau, lle na fydd yn hawdd clywed larwm gwrthdroi, dylid defnyddio systemau gweladwy fel goleuadau rhybuddio sy'n fflachio.
 • Gellir gosod dyfeisiau diogelwch eraill ar gerbydau fel system synhwyro neu faglu sydd naill ai'n rhybuddio'r gyrrwr neu'n stopio'r cerbyd sy'n gwrthdroi pan ddaw'n agos at rwystr neu'n cyffwrdd ag ef.
 • Gellir defnyddio arosfannau corfforol fel rhwystrau neu fwfferau mewn cilfachau llwytho. Dylent fod yn weladwy iawn ac mewn lleoliad synhwyrol
 • Gall llinellau gwyn ochrol ar y llawr helpu'r gyrrwr i leoli'r cerbyd yn gywir. Pan fydd cerbyd yn gwrthdroi i strwythurau neu ymylon, gellir defnyddio rhwystrau neu arosfannau olwyn i rybuddio gyrwyr y mae angen iddynt stopio

Mae cyrsiau hyfforddi Banksman / Signaller ar gael i'w cyflwyno gan ein hyfforddwr achrededig Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Hyfforddiant Trafnidiaeth Ffyrdd (RTITB).

 • Pedair awr o hyd a gall ddal hyd at chwe myfyriwr.
 • Yn nodi cyfrifoldeb a chyfathrebu.
 • Gofynion offer amddiffyn personol
 • Camau gweithredu os bydd argyfyngau
 • Signalau
 • Dyletswyddau gyrrwr a banciwr
 • Mae'r rhai sy'n cwblhau'r cwrs wedi'u hardystio am gyfnod o dair blynedd.

Cost: £ 28.75 y pen / Uchafswm 6 y cwrs

I gadw lle ar y cwrs, llenwch y ffurflen ar-lein.