Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Uwchradd

Gall y trosglwyddo o'r Cynradd i'r Uwchradd fod yn anodd i lawer o ddisgyblion ac mae hyn nid yn unig yn academaidd. Mae symud i ysgol newydd yn aml yn golygu teithio mwy annibynnol a theithiau hirach. O ganlyniad, gall pobl ifanc o 11 oed fod yn hynod fregus ar y ffyrdd.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu hanafu ar ffyrdd bob blwyddyn, fel cerddwyr, fel teithwyr cerbydau, fel beicwyr ac fel gyrwyr newydd. Mae'n bwysig nad yw'r momentwm ar gyfer addysg diogelwch ar y ffyrdd yn cael ei golli yn y cyfnod uwchradd wrth i'r pwysau ar y cwricwlwm gynyddu. Mae angen addysg diogelwch ffyrdd ar bobl ifanc yn eu harddegau sy'n benodol i'w grŵp oedran, felly gellir defnyddio nifer o ddulliau i gyflwyno negeseuon diogelwch ar y ffyrdd ar y lefel hon.

Yn ystod y flwyddyn drosiannol hon, bydd gan ddisgyblion annibyniaeth newydd, mae'r sesiynau hyn yn codi ymwybyddiaeth o'u cyfrifoldebau personol wrth wneud teithiau ar droed, mewn car, bws, beicio a sgwpio.

Mae'r sesiwn yn cynnwys trafodaeth, fideos a lluniau sy'n cwmpasu'r canlynol-

 • Cynllunio'ch taith
 • Tynnu sylw cerddwyr
 • Mannau croesi mwy diogel
 • Gwregysau diogelwch
 • Tynnu sylw gyrwyr
 • Helmedau beicio
 • Gwiriadau diogelwch beic
 • Achos ac effaith
 • Teithio ar fws
 • Agweddau ac ymddygiad

Gan fod y grŵp oedran hwn yn rhan o'n defnyddwyr ffyrdd sydd fwyaf mewn perygl, mae'n hanfodol bod addysg diogelwch ar y ffyrdd yn parhau ac yn aeddfedu gyda'r disgyblion i sicrhau effeithiolrwydd y neges a dylanwadu ar eu hymddygiad yn y dyfodol.

Mae Ghost Street yn ffilm fer a grëwyd gan Safe Newcastle a thîm diogelwch ffyrdd y ddinas, wedi'i hanelu at bobl ifanc. Mae'r ffilm yn tynnu sylw at rai o achosion pobl ifanc yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd.

 Mae'r sesiwn yn cynnwys trafodaeth, fideos a lluniau sy'n cwmpasu'r canlynol-

 • Tynnu sylw
 • Diogelwch helmed beic
 • Gwregysau diogelwch
 • Goryrru

Domino

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys cyflwyniadau diogelwch ar y ffyrdd a ddarperir gan swyddogion diogelwch ffyrdd lleol a staff y Gwasanaeth Tân ac Achub. Fe'i cyfeirir at grwpiau bach ac fe'i cyflwynir mewn cylchdro o oddeutu 20 munud y gweithgaredd.

Mae'r rhaglen yn pwysleisio'r agweddau cadarnhaol ar yrru a'r buddion y gall eu cynnig i oedolion ifanc. Mae hefyd yn caniatáu i'r tîm ganolbwyntio ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar yrwyr a theithwyr ifanc.

Ar hyn o bryd yn cael ei gyflwyno i ysgolion, mae'r sesiwn hon wedi'i chyfeirio at bobl ifanc 16-18 oed. Mae'r negeseuon yn drawiadol ynglŷn â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd, ond mae'n cynnig gwybodaeth a strategaethau i'r myfyrwyr i sicrhau eu bod yn osgoi dod yn anafusion.

Mae'r sesiwn yn cynnwys trafodaeth, fideos a lluniau sy'n cwmpasu'r canlynol-

 • Pwysau cyfoedion
 • Gwregysau diogelwch
 • Ffonau symudol
 • Yfed a gyrru cyffuriau
 • Goryrru
 • Fideo VR trochi o wrthdrawiad
 • Effaith car ac effeithiau

Mae’r prosiect hwn yn fenter ar y cyd rhwng diogelwch ffyrdd NPT, y Gwasanaeth Tân, Heddlu De Cymru ynghyd â chefnogaeth asiantaethau fel Ambiwlans St Johns, WGCADA, First Car ac ADI’s.

Rhoddir cyfle i ddisgyblion gyrchu gweithdai byr 15 munud sy'n ymdrin â phynciau fel-

 • Cyflymder
 • Cyffuriau ac alcohol
 • Rhithwir
 • Cael eich trwydded

Bydd y disgyblion hefyd yn derbyn cyflwyniad 30 munud a gyflwynir gan y Gwasanaeth Tân yn trafod-

 • Gwregysau diogelwch
 • Defnydd anghyfreithlon o ffonau symudol
 • Canlyniadau
 • Achos ac effaith

Yr uchafbwynt i’r mwyafrif o ddisgyblion sy’n cymryd rhan yw’r 15 munud o yrru dan gyfarwyddyd gyda’n ADI’s cymwys ar ffyrdd preifat lle maen nhw’n cael profi weithiau am y tro cyntaf sut brofiad yw bod yn rheoli car.