Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Plant Egwyl Fer

Beth yw datganiad 'seibiant byr?

Darperir y datganiad seibiant byr hwn ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot sydd â phlentyn anabl rhwng 0 a 18 oed. Mae'r datganiad hwn yn darparu ystod o wybodaeth fel bod teuluoedd yn gwybod pa seibiannau byr sydd ar gael yn ardal Castell-nedd Port Talbot, unrhyw feini prawf ar gyfer cymhwyso a sut y caiff yr ystod o wasanaethau lleol eu cynllunio i ddiwallu anghenion teuluoedd

Beth yw 'seibiant byr?

Efallai fod llawer o rieni a gofalwyr wedi clywed am seibiannau tymor byr neu seibiant. Defnyddir y ddau derm hyn yn aml, ond gallant olygu'r un peth.  Mae seibiannau byr yn caniatáu i rieni a gofalwyr gael seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu.

Yn ogystal â seibiannau byr sy'n rhoi seibiant o ofalu i rieni, maent hefyd yn rhoi cyfleoedd i blant anabl fwynhau gweithgareddau cymdeithasol a hamdden, cael hwyl, cymdeithasu a gwneud ffrindiau.  Gall seibiannau byr hefyd helpu'r plentyn a'r person ifanc i ddatblygu ystod o sgiliau annibyniaeth y tu allan i gartref y teulu.

Gan gydnabod ystod eang o anghenion plant anabl a'u teuluoedd, mae tair lefel o wasanaethau seibiant byr:

Haen 1: Cyffredinol

Mae gwasanaethau seibiant byr cyffredinol ar gael i bob plentyn a pherson ifanc; nid oes angen asesiad gan weithiwr cymdeithasol.  Gall atgyfeiriadau gael eu gwneud yn uniongyrchol gan riant i'r gwasanaeth (hunangyfeirio).  Mae enghreifftiau'n cynnwys clybiau ar ôl ysgol, clybiau chwaraeon, cadetiaid a chynlluniau chwarae.

Haen 2: Wedi'i Dargedu

Mae gwasanaethau seibiant byr wedi'u targedu ar gyfer plant a theuluoedd y mae angen cymorth arnynt i gael mynediad at wasanaethau cyffredinol, gwasanaethau ataliol neu lefelau mwy dwys o gymorth.  Efallai y bydd angen asesiad gan weithiwr cymdeithasol i gael mynediad at rai o'r gwasanaethau hyn.  Mae enghreifftiau'n cynnwys y cynllun chwaraeon anabledd a chynlluniau chwarae sy'n gweithredu o sefydliadau cymunedol, canolfannau hamdden a chanolfannau arbenigol.  Fel arfer, mae'r staff sy'n darparu'r gwasanaethau seibiant byr hyn wedi'u targedu wedi derbyn hyfforddiant penodol i gefnogi plant a phobl ifanc anabl.

Haen 3: Arbenigol

Gwasanaethau yn y gymuned yw gwasanaethau seibiant byr arbenigol sy'n darparu cymorth arbenigol i blant a phobl ifanc anabl.  Mae angen asesiad gan weithiwr cymdeithasol i gael gafael ar y cymorth hwn.  Mae enghreifftiau'n cynnwys cynlluniau chwarae arbenigol, gwasanaethau sy'n cynnig gweithgareddau grŵp neu unigol arbenigol, seibiannau byr dros nos a thaliadau uniongyrchol.

Haen 4: Arbenigwr Dwys

Mae gwasanaethau seibiant byr arbenigol dwys ar gyfer plant a phobl ifanc anabl sy'n byw oddi cartref, naill ai yn yr ysbyty, mewn cartrefi preswyl i blant, gofal maeth neu yn y ddalfa.  Mae'n ofynnol i weithiwr cymdeithasol neu ymarferydd meddygol ymgynghorol (h.y. seiciatrydd) gael gafael ar y cymorth hwn.  Mae enghreifftiau'n cynnwys uned seiciatrig arbenigol, cartref preswyl plant a darpariaeth gofal maeth.

Pa seibiannau byr sydd ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Mae nifer o wahanol fathau o seibiannau byr ar gael yn lleol.  Isod ceir tabl o'r ystod o wasanaethau seibiant byr lleol a chyngor ar sut i gael gafael ar y gwasanaethau hyn.

Math o Wasanaeth Enghraifft o wasanaeth Mynediad at wasanaeth
Cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol Cynlluniau chwarae prif ffrwd sydd ar gael i bob plentyn. Gall teuluoedd atgyfeirio eu hunain i'r cynlluniau chwarae hyn.
Cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol

Cynlluniau chwarae arbenigol sy'n rhedeg drwy wyliau'r ysgol ac sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant anabl.

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael mynediad at rai cynlluniau chwarae arbenigol.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Clybiau chwarae/gweithgareddau gyda'r nos a thros y penwythnos Clwb gweithgareddau lleol lle mae amrywiaeth o weithgareddau'n cael eu darparu.

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol.

Mae gwybodaeth am weithgareddau lleol hefyd ar gael ar wefan Gwybodaeth i Deuluoedd.

Clybiau chwarae/gweithgareddau gyda'r nos a thros y penwythnos Clybiau chwarae a gweithgareddau arbenigol sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant anabl.

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael mynediad at rai cynlluniau chwarae a chlybiau gweithgareddau.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Clybiau Chwaraeon Cynlluniau chwaraeon prif ffrwd sydd ar gael i bob plentyn.

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol.

Clybiau Chwaraeon

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot gydlynydd chwaraeon anabledd sy'n rhedeg amrywiaeth o glybiau chwaraeon ar gyfer plant anabl yn yr ardal leol.

Gallant hefyd gynghori ar y gefnogaeth sydd ar gael i blant anabl gael mynediad at glybiau prif ffrwd.

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol
Seibiannau Byr dros nos Mae Park House yn gyfleuster seibiant byr dros nos sy'n cynnig cymorth dros nos i blant anabl.

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael seibiannau byr dros nos.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Seibiannau Byr dros nos Mae Cyswllt Teulu yn wasanaeth seibiannau byr dros nos sy'n cynnig cymorth dros nos i blant anabl mewn cartref Gofalwr Cyswllt Teulu cymeradwy. 

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael seibiannau byr dros nos.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Taliadau Uniongyrchol Gellir defnyddio taliad uniongyrchol i gyflogi cynorthwy-ydd personol gan riant a daw'r rhiant yn gyflogwr.

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael taliadau uniongyrchol.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Os nodir angen, mae gennych yr opsiwn o ddewis derbyn taliadau uniongyrchol i ddiwallu'r angen hwnnw a dod yn gyflogwr.

Cymorth unigol a chymorth grŵp Gallwn gomisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr lleol a chenedlaethol lle gellir mynd â phlant allan ar sail un i un neu fynychu gweithgaredd grŵp sy'n dibynnu ar eu hanghenion.

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael gafael ar y cymorth hwn.

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.

Meini prawf ar gyfer y tîm anabledd gofal plant

Er mwyn manteisio ar rai seibiannau byr, mae angen 'asesiad Plant a Phobl Ifanc' wedi'i gwblhau ar gyfer y Tîm Anabledd Gofal Plant.  I fod yn gymwys i gael asesiad, mae'r meini prawf isod yn berthnasol:

Plant a phobl ifanc o'u genedigaeth hyd at ddeunaw oed os oes ganddynt nam corfforol neu synhwyraidd, neu os oes ganddynt anableddau dysgu ac

 • Os yw eu hanabledd yn golygu eu bod yn cael llawer mwy o anhawster gyda datblygiad corfforol, deallusol, cymdeithasol, emosiynol neu addysgol na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran. 
 • Os yw'r anawsterau hyn yn golygu bod angen asesiad gan weithiwr cymdeithasol/cynllunio gofal ar y plentyn gan y Tîm Anabledd Gofal Plant i:-
  • a) wneud defnydd effeithiol o gyfleusterau o fath sydd ar gael yn gyffredinol i blant o'r un oedran
  • b) Hyrwyddo gweithrediad bob dydd gartref ac yn y gymuned
  • c) Cael gafael ar gymorth rhyngasiantaethol arbenigol i sicrhau'r cynnydd corfforol, cymdeithasol, emosiynol ac addysgol mwyaf posib.

Anabledd Corfforol

 • Anawsterau difrifol gyda phob swyddogaeth sylfaenol fel bod angen cymorth un-i-un ar gyfer yr holl anghenion gofal.
 • Anhawster corfforol neu salwch cronig sy'n arwain at nam hirdymor o ran iechyd neu ddatblygiad, hyd yn oed gyda darpariaeth cyffuriau, deiet neu gymhorthion.

Anabledd Dysgu

 • Yn gofyn am oruchwyliaeth gyson ac yn dibynnu ar eraill hyd yn oed ar gyfer anghenion gofal sylfaenol o ddydd i ddydd. Yn seiliedig yn fras ar lefelau mesuredig o weithrediad cymdeithasol a hanes cymdeithasol. .
 • Nam dysgu parhaol sy'n ddigon i atal y plentyn/person ifanc rhag cyflawni rolau/gweithgareddau y deellir yn gyffredinol eu bod o fewn gallu plant o'r oedran, cefndir cymdeithasol a diwylliannol hwnnw.

Nam ar y golwg

 • Yn ddall, heb unrhyw olwg defnyddiol, yn rhannol ddall, gydag anawsterau golwg sy'n ddigonol i amharu ar weithgareddau a/neu ddatblygiad bob dydd er gwaethaf y defnydd o gymhorthion.

Nam ar y Clyw

 • Ychydig neu ddim clyw. Anawsterau clyw hyd yn oed gyda chymhorthion clyw. Yn cael, neu'n debygol o gael anhawster parhaus gydag iaith a chyfathrebu sy'n ddigonol i amharu ar ddatblygiad.

Anhwylder y Sbectrwm Awtistig

 • Mae anhwylder y sbectrwm awtistig (ASD) yn anhwylder ddatblygu sy'n effeithio ar gyfathrebu ac ymddygiad.  Gellir diagnosio awtistiaeth ar unrhyw oedran

Barn rhieni a phobl ifanc

Sut bydd seibiannau byr yn cael eu hadolygu yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Mae'n bwysig bod seibiannau byr yn diwallu anghenion rhieni a phlant a phobl ifanc yn ein hardal leol.

Rydym yn adolygu ein gwasanaethau'n gyson drwy gynnal adolygiadau pan fydd plant a phobl ifanc yn cael seibiannau byr yn dilyn asesiad. Rydym hefyd yn ymgynghori'n flynyddol â phlant, pobl ifanc, teuluoedd a rhanddeiliaid amrywiol i adolygu ansawdd ac ystod y gwasanaethau seibiant byr yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae'n bwysig ein bod yn cael amrywiaeth eang o safbwyntiau ac adborth a ddefnyddir i lunio'r seibiannau byr a fydd yn cael eu cynnig yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae rhieni wedi dweud wrthym fod y seibiannau byr yn gymorth mawr iddynt am eu bod yn rhoi seibiant iddynt o'u rôl gofalu.

Mae'r adborth rydym wedi'i dderbyn gan blant a phobl ifanc yn dweud wrthym eu bod yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau.

Manylion cyswllt

Sut ydw i'n cael rhagor o wybodaeth am  drefnu seibiant byr?

Bydd angen rhywfaint o wybodaeth arnom am eich amgylchiadau. Gallwn gwrdd â chi i drafod eich sefyllfa a pha fath o gymorth rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi, eich plant a'ch teulu. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Anabledd Gofal Plant 

Cyfarwyddiadau i SA11 3QZ
Tîm Anabledd Gofal Plant
Canolfan Ddinesig Castell-nedd Castell-nedd SA11 3QZ pref
(01639) 685862 (01639) 685862 voice +441639685862

Sut i wneud atgyfeiriad

Gall rhieni sy'n dymuno derbyn asesiad plant a phobl ifanc gysylltu â'r Tîm Un Pwynt Cyswllt (SPOC) yn: Un Pwynt Cyswllt.

SPOC
(01639) 686802 (01639) 686802 voice +441639686802

Gall Gweithwyr Proffesiynol wneud atgyfeiriadau ysgrifenedig gyda chaniatâd rhieni sy'n gweithio gyda'r teulu, i'r Tîm Un Pwynt Cyswllt yn:

SPOC
(01639) 686802 (01639) 686802 voice +441639686802

Gallwch lawrlwytho ffurflen atgyfeirio drwy glicio yma a'i dychwelyd i spoc@npt.gov.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

SBU.WBIAS
(01639) 862936 (01639) 862936 voice +441639862936

Y Weithdrefn Gwynion/Apeliadau

Os bydd person sy'n defnyddio gwasanaethau neu ei ofalwr yn dymuno herio unrhyw benderfyniadau a wnaed, dylai gyfeirio at weithdrefn apeliadau'r cyngor. Mae'r broses hon yn cynnwys llwybr apêl clir ac amserlen ar gyfer ymdrin ag apeliadau. 

Dylai unigolion ac/neu eu gofalwyr dderbyn gwybodaeth sy'n esbonio sut i gwyno am y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot, sydd ar gael mewn fformatau hygyrch ac ieithoedd gwahanol. Gellir cyrchu'r daflen a manylion y weithdrefn gwynion ar-lein hefyd drwy wefan y cyngor. Y rhif ffôn dynodedig ar gyfer Adran Gwynion y Gwasanaethau Oedolion yw:

Complaints
(01639) 763445 (01639) 763445 voice +441639763445