Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus - Gwahardd cŵn ar draeth Aberafan (1 Mai – 30ain Medi)

Daeth y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Gwahardd cŵn ar Draeth Aberafan (1 Mai – 30ain Medi) 2024, i rym ar 6 Mawrth 2024. O dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, mae unrhyw Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn parhau i fod ar waith am dair blynedd. Ar hyn o bryd, gallant fod:

  • estynedig
  • amrywiol
  • neu ei ryddhau

Yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cyngor, daeth y GDMC hwn i rym ar 6 Mawrth 2024. Bydd yn para am gyfnod o dair blynedd. Gellir ei nodi fel y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Gwahardd cŵn ar Draeth Aberafan (1 Mai – 30 Medi) 2024.

Nid yw'r GDMC hwn yn eithrio cŵn, rhwng 1 Mai a 30 Medi bob blwyddyn, ar draeth Aberafan.

Mae torri'r GDMC hwn yn drosedd y gellir delio ag ef trwy:

  • erlyniad (a all arwain at ddirwy llys hyd at £1,000)
  • cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £75. Mae talu hwn yn rhyddhau'r atebolrwydd i erlyn

 Gweler copi wedi'i selio o'r GDMC hwn a'r cynllun.