Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

 • Cyfres o ddigwyddiadau galw heibio er mwyn ceisio helpu busnesau canol trefi i ffynnu
  24 Mai 2024

  Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiadau galw heibio er mwyn rhoi gwybodaeth werthfawr i fusnesau canol trefi am grantiau, cymorth busnes ac adnoddau eraill i'w helpu i ffynnu.

 • Y Cyngor yn Lansio Cronfa er mwyn Helpu Sefydliadau Cymunedol i Sefydlu Mannau Cynnes
  23 Mai 2024

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwahodd sefydliadau cymunedol i wneud cais am grant untro o £1500 er mwyn helpu i sefydlu Mannau Croeso Cynnes ar gyfer trigolion sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau byw o bosibl neu sydd mewn perygl o deimlo'n ynysig.

 • Hysbysiad Cau Ffyrdd – Cwmafan
  21 Mai 2024

  Bydd Depot Road yng Nghwmafan ar gau i'r ddau gyfeiriad am bythefnos yn dechrau ddydd Mawrth 28 Mai. Hefyd, bydd mynediad cyfyngedig i ran ar wahân o Depot Road a Rhes Tŷ'r Owen yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn gwneud gwaith hanfodol i gynnal a chadw'r ffyrdd a rhoi wyneb newydd arnynt.

 • Grymuso Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot: Rhaglen Gorwelion yn Arloesi Llwybrau at Gyflogaeth
  21 Mai 2024

  Mae Horizons, rhan o Wasanaeth Ieuenctid Cyflogadwyedd CNPT yn helpu pobl 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ennill sgiliau, profiadau a chymwysterau newydd. Gan weithio mewn partneriaeth â phrosiect ‘Down To Earth’, fe drefnodd Gorwelion gwrs yn ddiweddar oedd yn canolbwyntio ar weld pobl ifanc yn datblygu hyder, sgiliau cyfathrebu a sgiliau gwaith a all eu helpu i fynd i mewn i swydd.

 • Digwyddiad Seilwaith Digidol yn Arwain gyda buddsoddiad o £175+ Miliwn i'r Rhanbarth.
  20 Mai 2024

  Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnal digwyddiad newydd i arddangos arloesiadau, cyfleoedd a’r buddion digidol sydd ar fin rhoi hwb o £318 miliwn i’r economi leol.

 • Strategaeth Dreftadaeth newydd y Cyngor yn gwarchod a hybu asedau hanesyddol a naturiol unigryw’r ardal
  17 Mai 2024

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi mabwysiadu Strategaeth Dreftadaeth i sicrhau cadwraeth, gwarchodaeth a chynaliadwyedd ein hamgylchedd hanesyddol a naturiol cyfoethog ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 • Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno ag ymgyrch Love Your Local Market
  17 Mai 2024

  Mae Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno a mwy na 400 o farchnadoedd ledled y DU i ddathlu ‘Love Your Local Market’, sef ymgyrch pythefnos o hyd sy'n tynnu sylw at rôl bwysig marchnadoedd yng nghanol ein trefi.

 • Dod â hen gapel yn ôl i ddefnydd yng Nghwm-gwrach – gyda chefnogaeth Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU
  17 Mai 2024

  Bydd hen gapel gwag yn cael bywyd newydd, gan ddarparu gwasanaeth y mae mawr alw amdano gan y gymuned leol yng Nghwm-gwrach, diolch i grant oddi wrth Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU.

 • Ailethol Arweinydd i ymladd dros fwy o arian i dalu am wasanaethau cymunedol hanfodol
  16 Mai 2024

  MAE’R CYNGHORYDD Steve Hunt wedi addo parhau i ymgyrchu am gynnydd mewn arian ar gyfer cynghorau Cymru ar ôl cael ei ailbenodi’r Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot am y drydedd flwyddyn o’r bron.

 • Dros 400 o bobl ifanc Castell-nedd Port Talbot i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2024
  15 Mai 2024

  Ar ôl curo’r gystadleuaeth yn yr eisteddfodau cylch a rhanbarth, mae dros 400 o ddisgyblion ysgol o Gastell-nedd Port Talbot wrthi’n paratoi i gymryd rhan yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – Maldwyn 2024.