Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth Tai a Digartrefedd

Strategaeth Tai Lleol 2015-20

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'n gweledigaeth ar gyfer ymdrin ag anghenion tai dinasyddion:

"Bydd tai yng Nghastell-nedd Port Talbot yn briodol, yn fforddiadwy ac o safon mewn cymunedau cynaliadwy, gan gynnig dewisiadau a chefnogaeth i bobl os bydd eu hangen arnynt".

Mae'r strategaeth yn amlinellu'r angen am dai sy'n fwy fforddiadwy ac yn ceisio cynyddu cyflenwad a hygyrchedd yn y lleoedd cywir.Mae'r strategaeth hefyd yn ceisio gwella ansawdd y stoc dai (tai cymdeithasol a phreifat) a sicrhau bod cefnogaeth dai ar gael i'r rhai y mae ei hangen arnynt.

Adolygiad Digartrefedd 2018

Comisiynodd y cyngor adolygiad annibynnol o sut mae'n ymateb i bobl sy'n wynebu digartrefedd er mwyn i ni weld sut gallwn adeiladu ar ein harfer presennol a datblygu ffyrdd newydd o weithio. Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys gweithio'n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn nodi cyfleoedd ar gyfer newid. Yn ogystal â chanolbwyntio ar ei wasanaethau tai, roedd ef hefyd yn archwilio cyd-destun y gwasanaethau o ran polisïau ac a yw'r ymateb i ddigartrefedd yn cyd-fynd â chyfeiriad strategol ehangach yr ardal.

Strategaeth Digartrefedd 2018-22

Mae'r ddogfen hon yn nodi sut rydym yn bwriadu gweithredu ar ganlyniadau'r adolygiad uchod fel ein bod yn y sefyllfa orau i ddiwallu anghenion y rheiny sy'n cael eu bygwth â digartrefedd neu sy'n ddigartref, dros y pedair blynedd nesaf a thu hwnt. Y nod cyffredinol yw gweithredu ymagwedd a fydd yn atal digartrefedd lle bynnag y bo modd ac yn cefnogi'r aelwyd yn effeithiol pan fydd hyn yn digwydd. I'r perwyl hwn, rydym yn cynnig symud y ffocws o ymatebion brys a chyflawni ein dyletswyddau o ran digartrefedd i aelwydydd mewn argyfwng drwy archwilio'r canlynol:

 • Mwy o gefnogaeth sy'n canolbwyntio ar y gymuned er mwyn atal digartrefedd cyn iddo ddatblygu'n argyfwng;
 • cefnogaeth ac opsiynau llety sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth sydd wedi bod yn ddigartref fwy nag unwaith ac mae angen amrywiaeth o wasanaethau arnynt; a
 • helpu pobl i gael llety parhaol a lleihau'r angen am lety dros dro.

Asesiad o Farchnad Dai Ranbarthol 2020

Cydweithiodd yr Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Canolbarth a De-orllewin Cymru canlynol i ddiweddaru eu hasesiadau o'r farchnad dai. Comisiynwyd Gwasanaethau Ymchwil Barn i lunio'r ddogfen hon, gan gyflwyno data wedi'i fodelu'n gadarn a sylfaen dystiolaeth gyson ar y farchnad dai ar draws rhanbarth Canolbarth a De-orllewin Cymru. Mae'r ddogfen hon, wedi'i hategu gan asesiadau priodol a gynhaliwyd ar lefel awdurdod unigol, yn gweithredu fel Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (LHMA):

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog;
 • Cyngor Sir Gâr ;
 • Cyngor Sir Ceredigion ;
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot ;
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro;
 • Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Powys a
 • Dinas a Sir Abertawe.

Crynodeb o Farchnad Dai Leol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 2020

Comisiynwyd Gwasanaethau Ymchwil Barn gan awdurdodau lleol Canolbarth a De-orllewin Cymru i gynnal asesiad traws-ffiniol o anghenion tai yn unol ag arfer gorau. Mae'r ddogfen hon yn ddadansoddiad is-ardal ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a dylid ei darllen ochr yn ochr â'r adroddiad rhanbarthol ehangach sy'n cyd-fynd â hi.

Prosbectws Grant Tai Cymdeithasol 2021

Dywed ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-21 sef 'Llunio CNPT', ein bod am i bob person fyw mewn llety addas sy'n diwallu ei anghenion. Nid yw pawb mewn sefyllfa i sicrhau hyn ei hun drwy brynu ei gartref ei hun neu rentu un gan landlord preifat. Mae'r prosbectws hwn yn nodi sut rydym yn bwriadu defnyddio'n rheolaeth o Raglen Grant Cyfalaf Tai Llywodraeth Cymru i ddarparu cynifer o dai fforddiadwy â phosib i'r aelwydydd hynny.

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Cafodd y Cyngor gadarnhad ysgrifenedig gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymunedau a Phlant, ar 28 Tachwedd 2016, fod astudiaeth Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) 2016 wedi cael ei chymeradwyo.

Bydd Astudiaeth 2016 yn awr yn disodli’r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2012.

Yn unol â Rhan 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) newydd, er mwyn asesu anghenion llety’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr i’r dyfodol. Bydd GTAA 2022 yn penderfynu a oes angen darpariaeth ychwanegol o ran safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer lleiniau preswyl parhaol a/neu leiniau dros dro yn y tymor byr a hyd at 2036.

Roedd gofyn wedi bod i’r Cyngor gynnal arolwg yn 2020, ond ni fedrodd wneud hynny oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae fersiwn derfynol y GTAA nesaf i gael ei chwblhau a’i chyhoeddi erbyn 24 Chwefror 2022. Cynhaliwyd yr arolwg ei hun dros fisoedd yr haf o'r 13eg Gorffennaf tan 16 Medi 2021.

Bydd yr Astudiaeth hon yn 2022 yn disodli’r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2016 unwaith y caiff ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Bydd GTAA 2022 ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen Polisi Cynllunio ar y we, a thudalen Tai a Digartrefedd ar y we, unwaith y caiff ei gymeradwyo.

 • Polisi Codi Tâl Llety Dros Dro (PDF 767 KB)

  i.Id: 5699
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Polisi Codi Tâl Llety Dros Dro
  mSize: 767 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/px3p2k3y/temporary-accommodation-charging-policy-final-feb2024-cym-002.pdf