Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Talfyriadau a byrfoddau

Talfyriadau a byrfoddau a fydd o ddefnydd wrth ddarllen y ddogfen hon

CBD - Confensiwn y CU ar Amrywiaeth Biolegol

C&WT - Y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt

GIS - System Gwybodaeth Ddaearyddol

ARhC - Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

INNS - Rhywogaeth anfrodorol ymwthiol

CCNPT - Cyngor Castell-nedd Port Talbot

CNPT - Castell-nedd Port Talbot

NRAP - Cynllun Adfer Natur Cymru

CNC - Cyfoeth Naturiol Cymru

A7 - Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

SEWBReC - Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru

SINC - Safle â Phwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur

SoNaRR - Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol

CCA - Canllaw Cynllunio Atodol

WBFG - Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015