Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Am amlosgfeydd

Mae Amlosgi'n cael ei gydnabod gan Awdurdodau lechyd Cyhoeddus fel y dull mwyaf glân o waredu'r meirw. Nid oes ganddo unrhyw arwyddocâd crefyddol ac felly wrth ei ddefnyddio nid yw'n gwrthdaro â Dysgeidiaeth Gristnogol a chredoau eraill.

Mae'r gweithdrefnau a ddilynir yn syml ac fel arfer yn uniongyrchol. Bydd y Trefnydd Angladdau, ynghyd â'r Uwcharolygydd a'r Cofrestrydd, fel arfer yn gwneud y trefniadau ar eich rhan.

Wrth gyrraedd, bydd y galarwyr yn ffurfio'r cynhebrwng dan y porte cochere sy'n darparu peth cysgod rhag y tywydd garw. Maen digon o le i barcio ger y Capel ar gyfer perthnasau a ffrindiau sy'n teithio i'r Amlosgfa mewn ceir preifat.

Mae 8 lle parcio i bobl anabl yn yr Amlosgfa gyda ramp i gael mynediad i'r prif "ardal aros".  Mae'r brif swyddfa yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn yn ogystal â'r prif gapel ynghyd â'r Capel Coffa. 

Mae'r Prif Gapel (sy'n eistedd 150) ar gael gyfer pob enwad, ac mae Llyfrau Gwasanaeth ynghyd â detholiad cynhwysfawr o emynau Cymraeg a Saesneg yn cael eu darparu'n arbennig i'w defnyddio yn yr Amlosgfa. Bydd yr Organydd yn gallu chwarae cerddoriaeth addas a ddewiswyd neu emynau trwy drefniant. Gellir chwarae dewisiadau cerddorol penodol hefyd drwy ddefnyddio C.D. neu gaset.

Am y rhan gyntaf o'r gwasanaeth bydd yr arch yn gorwedd ar yr elor ym mlaen y Capel. Yn ystod y gladdedigaeth caiff ei gostwng islaw lefel y llechen siarcol/las a gellir talu'r parch olaf i'r meirw wrth i'r galarwyr a'r ffrindiau adael drwy'r allanfa gerllaw.

Gellir trefnu capel teulu sy'n eistedd 12 o alarwyr er mwyn talu'r deyrnged olaf dawel a phreifat lle na all nifer fawr o bobi ymgynnull. Mae cyfleusterau'r capel bach hwn o'n profiad ni wedi rhoi cysur ywchwanegol.

Yn dilyn y gwasanaeth yng Nghapel yr Amlosgfa, gall y galarwyr naill ai ddychwelyd i'w ceir neu cael eu tywys gan yr Uwcharolygydd (neu ei gynorthwywyr) i'r lle y gosodwyd y blodau ar hyd ffordd dan do yr Ardd Orffwys. Pan fydd y llwch yn cael ei wasgaru ym Margam, gall y teulu sy'n mynychu hefyd gadamhau'r cyfarwyddiadau a roddwyd yn barod neu ystyried eu dewis o lawnt neu ba adran o'r coetir er mwyn gwasgaru'r llwch (gweler cynllun yr Ardd).

Mae'r Gerddi Coffa yn rhan o barcdir naturiol ar y safle 17 erw. Drwy gynnal a chadw nifer o goed derw a llwyfenni ysblennydd ynghyd â rhododendronau enfawr, maent yn darparu lleoliad hyfryd o harddwch naturiol. Cafodd yr ardal hon ei gwella drwy ychwanegu rhagor o goed, llwyni a bylbiau sydd mewn harmoni â gweddill y lleoliad