Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth i ddigwyddiadau canol y dref

Ydych chi am gynnal digwyddiad arbennig a fydd yn gadael argraff barhaol? Yna edrychwch dim pellach na Thîm Rheoli Canol Tref Castell-nedd Port Talbot.

Mae ein tîm yma i'ch helpu chi. Rydym yn trefnu ac yn rheoli gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal ar draws canol ein trefi, gan gynnwys:

 • gwyliau bwyd a diod
 • marchnadoedd ffermwyr crefftus
 • digwyddiadau arbennig
 • ymholiadau ffilmio

Adnoddau

Drwy weithio gyda ni, bydd gennych fynediad at gyfoeth o adnoddau ac arbenigedd, gan gynnwys:

 • canllawiau ar gael hawlenni a thrwyddedau
 • hyrwyddo a chymorth marchnata
 • mynediad i'n rhwydwaith o werthwyr a chyflenwyr lleol

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i greu digwyddiad sydd nid yn unig yn cwrdd â'ch nodau, ond sy'n adlewyrchu cymeriad unigryw ein cymuned.

Cysylltwch

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad, mae ein tîm yn barod i weithio gyda chi i'w wneud yn llwyddiant.

I holi am ddefnyddio un o ganol ein trefi ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â:

Tîm Rheoli Canol y Dref

Cyfnodau rhybudd

Mae cyfnodau rhybudd i ganiatáu digon o amser i'r adrannau perthnasol adolygu a hyrwyddo digwyddiad diogel a llwyddiannus. Maent yn cynnwys:

 • gwaith papur
 • argymhellion
 • ceisiadau am ragor o wybodaeth
 • caniatadau perthnasol
 • angen cau ffyrdd
 • trwyddedau i'w cwblhau
Digwyddiad Cyfnod rhybudd
Ar raddfa fawr - 500 neu fwy o bobl a risg uchel 6 mis cyn y digwyddiad
Ar raddfa lai - llai na 500 o bobl a risg isel 3 mis cyn y digwyddiad
Cais i gau ffordd (rhaid cynnwys Cynllun Rheoli Traffig) o leiaf 8 wythnos cyn y digwyddiad

Digwyddiadau arbennig ac awyr agored

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Grŵp Rheoli Digwyddiadau. Maen nhw'n:

 • gweithredu o dan yr Adain Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
 • goruchwylio'r gwaith o gofrestru digwyddiadau awyr agored yn y fwrdeistref
 • darparu cyngor arbenigol o fewn yr Awdurdod Lleol i’w helpu i ddirprwyo ei ddyletswyddau o dan ddeddfwriaeth digwyddiadau cyhoeddus

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch

Nod y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch yw:

 • sefydlu dull cyson o gynnal digwyddiadau wedi'u trefnu o fewn yr Awdurdod Lleol
 • rhoi'r cyngor a'r arweiniad sydd eu hangen ar bob digwyddiad
 • sicrhau bod digwyddiadau'n cael eu cynnal gyda'r parch mwyaf i ddiogelwch
 • cynhyrchu digwyddiad llwyddiannus

Oherwydd natur y cyrff sy'n rhan o'r grŵp, mae o fudd i chi arsylwi ar y cyngor rhad ac am ddim y maent yn ei ddarparu.

Cysylltwch â Digwyddiadau Arbennig

Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am drefnu digwyddiad awyr agored.

Neu cysylltwch â’r Tîm Digwyddiadau Arbennig:

Tîm Digwyddiadau Arbennig

Rhaid i chi gysylltu â'r tirfeddiannwr am ganiatâd i gynnal eich digwyddiad cyn cofrestru.