Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Derbyniadau ysgolion cynradd

Ar gyfer trosglwyddo i'r dosbarth derbyn, bydd ffurflenni cais ar gael rhwng:

 • 2 Hydref 2023 – 24 Tachwedd 2023

ar gyfer derbyniadau yn y mis Medi canlynol.  

Sut i wneud cais am le mewn ysgol

Mae’r system ar-lein bellach ar gau a bydd rhaid cyflwyno ceisiadau ar bapur.

Sylwer y bydd yr holl geisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau’n cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr.

Gallwch hefyd lwytho a llenwch y ffurflen isod.

Llawrlwytho

 • Cais am le mewn ysgol gynradd Medi 2024 (DOCX 58 KB)

  i.Id: 4660
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Cais am le mewn ysgol gynradd Medi 2024
  mSize: 58 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/ajtdy45b/cais-am-le-mewn-ysgol-gynradd-medi-2024.docx

Mae angen i chi ddychwelyd at:

Ysgol y Swyddfa Derbyn
Canolfan Ddinesig Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref

Rhoddir gwybod i rieni ar 16 Ebrill 2024.

Os hoffech wneud cais am le mewn ysgol gynradd / dderbynfa gyfredol, cyfeiriwch at Yn Derbyn Blwyddyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau Ysgolion:

Tîm Derbyniadau Ysgolion
(01639) 763580 (01639) 763580 voice +441639763580
(01639) 763730 (01639) 763730 voice +441639763730

Ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol

Os hoffech wneud cais am le mewn unrhyw ysgol a gynorthwyir yn wirfoddol, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol i gael ffurflen gais. Gellir canfod manylion cyswllt ar y dudalen we lle ceir y rhestr ysgolion. Mae'r rhain yn cynnwys:

 Cwestiynau Cyffredin

Dylech roi'ch cyfeiriad parhaol presennol lle rydych yn byw ar adeg llenwi'r ffurflen. Ystyrir mai cyfeiriad cartref y plentyn yw eiddo preswyl sy'n unig neu'n brif breswylfa'r plentyn. Ar adeg y cais, rhaid cael prawf o breswylio parhaol yn yr eiddo perthnasol. Lle bo tystiolaeth ddogfennol yn cadarnhau bod gofal yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng rhieni mewn cyfeiriadau ar wahân, a hynny'n dderbyniol gan yr awdurdod lleol, rhaid i rieni enwi'r cyfeiriad a fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dyrannu lle ysgol.

Os byddwch yn rhestru un ysgol yn unig, ni allwch fod yn siŵr y caiff eich plentyn le yno ac, os byddwch yn aflwyddiannus, ni fyddwn yn gwybod beth fyddai eich ail neu drydydd dewis. Rydym yn argymell yn gryf y dylech nodi mwy nag un dewis. Nid yw gwneud hynny'n lleihau'ch cyfle i gael yr ysgol sy'n ddewis cyntaf i chi.

Na fydd. Cewch eich ystyried am le mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot dim ond os yw'r ffurflen gais berthnasol wedi'i chwblhau. Gan nad yw darpariaeth feithrin mewn ysgolion yn cael ei hystyried yn addysg statudol, caiff eich cais ei ystyried fel pawb arall sydd heb fod mewn dosbarth meithrin. Mae'n hollbwysig eich bod yn cyflwyno cais newydd i ymgeisio am le mewn dosbarth derbyn naill ai ar-lein neu drwy gwblhau'r ffurflen gais.

Oes. Mae ysgolion uwchradd, babanod ac iau St Joseff, Ysgol Gynradd Henadur Davies yr Eglwys yng Nghymru, ac Ysgol Bryncoch yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu fel eu hawdurdod derbyn eu hunain. Cysylltwch â'r ysgol berthnasol yn uniongyrchol i gael eu ffurflen dderbyn berthnasol.

Mae rhywfaint o wybodaeth yn y llawlyfr i rieni. Gallwch hefyd gysylltu â'r ysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi i gael copi o'i phrosbectws, a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr ysgol. Gallwch hefyd ofyn am gael ymweld â'r ysgol a siarad â'r pennaeth.

Ydych. Wrth wneud cais am ysgol mewn awdurdod lleol arall, dylech gysylltu â'r cyngor perthnasol er mwyn cael ffurflen gais a chyflwyno'r cais yn uniongyrchol iddo.

Rhaid cyflwyno cais ar ffurflen bapur i dîm derbyniadau Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer unrhyw blentyn sydd am fynd i ysgol yn y sir.

Rhaid cyflwyno unrhyw newidiadau yn ysgrifenedig i'r tîm derbyniadau p'un a ydynt wedi digwydd cyn neu ar ôl y dyddiad cau.

Bydd eich llythyr dyrannu lle yn esbonio paham nad oedd yn bosib cynnig lle i chi yn eich ysgol o ddewis a'r broses ar gyfer apelio yn erbyn y penderfyniad. Bydd enw'ch plentyn, os yw wedi'i nodi, hefyd yn cael ei gynnwys ar restr aros yn eich ysgol o ddewis, sy'n golygu y byddwn yn ystyried eich plentyn ar gyfer unrhyw leoedd a fydd ar gael ar ôl y dyrannu cyntaf. Fodd bynnag, nid oes sicrwydd y bydd lle yn dod yn wag na chwaith y cewch le os bydd un ar gael.

Os bydd mwy o blant ar y rhestr aros na'r lleoedd sydd ar gael, byddwn yn dyrannu'r lleoedd i'r rhai sy'n bodloni'r meini prawf derbyn orau. Mae'r un meini prawf yn cael eu defnyddio yn y broses ddyrannu gyntaf.

Mae'n bosibl bod yr e-bost wedi cael ei atal gan fesurau gwrth-sbam a roddwyd ar waith gan eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd neu gan eich gosodiadau yn eich cleient e-bost.

Chwiliwch i weld a yw'r e-bost perthnasol wedi'i gam-nodi fel 'sothach' ac wedi'i roi yn y ffolder sothach os ydych yn defnyddio Outlook/Outlook Express. Os ydych yn siŵr bod yr e-bost heb ei anfon atoch chi, cysylltwch â'ch darparwr i weld a oes modd olrhain yr e-bost i ddarganfod beth sydd wedi digwydd.

Y darparwyr gwasanaeth sy'n dioddef fwyaf o'r broblem o nodi e-byst allweddol yn sbam mewn camgymeriad yw aol.com, hotmail.com, hotmail.co.uk, yahoo.co.uk, yahoo.com a btinternet.com.

Ewch i dudalen mewngofnodi'r dudalen croeso, cliciwch ar “Forgotten your password?” a rhowch eich enw defnyddiwr. Caiff e-bost newydd ei gynhyrchu a'i anfon i'ch cyfeiriad e-bost cofrestredig ynghyd â dolen i ailosod manylion y cyfrinair.

Mewngofnodwch gyda'ch hen gyfeiriad a dewis 'Change my login details'.

Rhowch eich cyfeiriad yn y blychau cyfeiriad.

Rydych yn gallu gwneud cais dros efeilliaid, tripledi etc gan ddefnyddio'r system dderbyniadau ar-lein, ond RHAID sicrhau eich bod yn cyflwyno cais ar wahân ar gyfer pob plentyn.