Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Portffolio

Arweinydd/Gweithredwr y Cabinet

Cabinet - 10

Rhif y portffolio Teitl y portffolio Deiliad y portffolio
Portffolio 1 Cymunedau ac Arweinyddiaeth Strategol / Arweinydd Y Cyng. Steve Hunt (Arweinydd)
Portffolio 2 Cyllid, Perfformiad a Chyfiawnder Cymdeithasol Y Cyng. Simon Knoyle
Portffolio 3 Addysg a Blynyddoedd Cynnar Y Cyng. Nia Jenkins
Portffolio 4 Newid yn yr Hinsawdd a Thwf Economaidd Y Cyng. Jeremy Hurley
Portffolio 5 Natur, Twristiaeth a Lles Y Cyng. Cen Phillips
Portffolio 6 Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Y Cyng. Sian Harris
Portffolio 7 Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd Y Cyng. Jo Hale
Portffolio 8 Tai a Diogelwch Cymunedol Y Cyng. Alun Llewelyn (Deputy Leader)
Portffolio 9 Cynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chysylltedd Y Cyng. Wyndham Fryer Griffiths
Portffolio 10 Strydlun Y Cyng. Scott Jones

Portffolio 1 - Arweinyddiaeth Gymunedol a Strategol (Arweinydd)

 • Arweinyddiaeth Wleidyddol
 • Cynllunio Polisi ac Adnoddau Strategol
 • Adferiad o COVID-19
 • Cynllun Corfforaethol, gan gynnwys amcanion lles a datganiad lles
 • Cynllun Lles/y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CBC)
 • Trosolwg o drefniadau cydweithio rhanbarthol a'r ardal ehangach
 • Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Risg, gan gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol
 • Cysylltiadau Cymunedol, Cyfathrebu a Marchnata
 • Cronfeydd Ymddiriedolaeth Gorllewin Morgannwg

Arall

 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Unrhyw faterion trosolwg sy'n ymwneud â rheolaeth gorfforaethol Swyddfa'r Prif Weithredwr yn gyffredinol

Y Dirprwy Arweinydd

 • Dirprwyo ar gyfer yr Arweinydd
 • Cydlynu Busnes y Cyngor/Blaenraglen Waith
 • Siarter Cynghorau Tref a Chymuned
 • Portffolio 7 – Tai a Diogelwch Cymunedol

Portffolio 2 - Cyllid, perfformiad a chyfiawnder cymdeithasol

 • Strategaeth Cyllideb Refeniw a Chyfalaf
 • Cynllun Ariannol Tymor Canolig
 • Strategaeth Buddsoddi
 • Monitro'r Gyllideb
 • Rheoli'r Trysorlys
 • Creu Incwm – Polisi a Strategaeth
 • Refeniw a budd-daliadau tai
 • Dileu dyledion
 • Goruchwylio Rheoli Perfformiad Corfforaethol
 • Polisïau/strategaethau cynhwysiad cymdeithasol, gan gynnwys Cynllun Cydraddoldeb Strategol, polisïau costau byw/gwrthdlodi, safonau'r Gymraeg, cynlluniau a pholisïau, cefnogaeth i rwydweithiau a grwpiau cydraddoldeb/amrywiaeth
 • Polisi/strategaeth personél gweithredol, gan gynnwys polisi cyflog
 • Y berthynas ag undebau llafur/Staff y Cyngor
 • Goruchwylio Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (fel cyflogwr)
 • Polisïau a strategaethau Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Strategaeth Digidol, gan gynnwys seiberddiogelwch
 • Strategaeth Caffael
 • Cytundeb a pherthnasoedd y Sector Gwirfoddol
 • Trwyddedu – swyddogaethau gweithredol
 • Cynllunio Parhad Busnes a Goruchwyliaeth Chynllunio am Argyfwng

Arall

 • Swyddogaethau o ran cyfrifo sylfaen treth y cyngor, fel y nodir yn Amserlen 2 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 fel y'u diwygiwyd wedi hynny. Rheoliadau 2007 yw Adrannau 33 (1), 44 (1), 34 (3), 45 (3), 48 (3) a (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1992
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Unrhyw faterion trosolwg sy'n ymwneud â rheolaeth gorfforaethol yr adrannau Cyllid, Gwasanaethau Digidol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Gwasanaethau Pobl yn gyffredinol

Portffolio 3 - Addysg a Blynyddoedd Cynnar

 • Cynllunio a Chomisiynu Integredig ar gyfer y Gwasanaethau Plant – o dan Ran 5 - Deddf Plant 2004 (Aelod y Cabinet yw'r Aelod Arweiniol yn ôl y galw yn y Ddeddf)
 • Cynllun Teuluoedd yn Gyntaf
 • Hawliau Plant
 • Strategaeth Chwarae
 • Strategaeth Gofal Plant
 • Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid, Cyngor Ieuenctid
 • Gwella Ysgolion a Chynhwysiad
 • Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg
 • Llywodraethwyr Ysgol
 • Aildrefnu ysgol (Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion)
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Gwasanaethau Mynediad a Reolir, gan gynnwys arlwyo, glanhau etc.

Arall

 • Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg
 • Fel Awdurdod Addysg Lleol
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Unrhyw faterion trosolwg sy'n ymwneud â rheolaeth gorfforaethol y Gyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes yn gyffredinol
 • Swyddogaethau a bennir yn Atodlen 2 Rheoliadau 2007 mewn perthynas â chymeradwyaeth gan awdurdod lleol o dan Adran 51 neu ddyfarniad gan awdurdod lleol o dan Adran 53 o Fforwm Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Portffolio 4 - Newid yn yr Hinsawdd a Thwf Economaidd

 • Polisi newid hinsawdd, gan gynnwys datgarboneiddio a strategaeth ynni adnewyddadwy
 • Cyd-bwyllgor Corfforedig – aelod arweiniol yr economi ac ynni
 • Goruchwylio’r Fargen Ddinesig
 • Strategaethau datblygu economaidd ac adfywio lleol a rhanbarthol
 • Y berthynas â'r busnesau preifat a'r busnesau di-elw
 • Polisi porthladd rhydd
 • Strategaethau economi sylfaenol/gylchol
 • Gwasanaethau busnes a grantiau/benthyciadau i fusnesau
 • Stadau diwydiannol
 • Parc Ynni Baglan
 • Coed Darcy
 • Strategaethau Canol Trefi
 • Strategaethau cymoedd a phentrefi
 • Cyllid Ewrop ac Ewropeaidd
 • Codi'r Gwastad a rhaglenni Ffyniant Gyffredin
 • Dylunio Pensaernïol
 • Adeiladu a rheoli prosiectau
 • Hyrwyddo dylunio o ansawdd uchel
 • Rheoli asedau
 • Camlesi
 • Rheoli ystadau (eiddo nad ydynt yn dai/eiddo nad ydynt yn weithredol)
 • Ystadau a phrisio (gan gynnwys caffael a gwaredu tir/eiddo)
 • Rheoli Cyfleusterau
 • Rheoli Ynni, gan gynnwys strategaethau ynni adnewyddadwy
 • Parth Menter
 • Trefniadau addysg, sgiliau a hyfforddiant rhanbarthol – aelod arweiniol
 • Dysgu Gydol Oes, addysg oedolion, darpariaeth ôl-16
 • Cyflogadwyedd

Arall

 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod

Portffolio 5 - Natur, Twristiaeth a Lles

 • Ymateb strategol i natur argyfwng
 • Strategaeth Diwylliant a Threftadaeth
 • Strategaeth Hamdden
 • Strategaeth Twristiaeth a Rheoli Chyrchfan
 • Strategaeth Glan Môr Aberafan
 • Gwasanaethau hamdden dan do
 • Canolfannau Cymunedol
 • Llyfrgelloedd ac Archifau
 • Parciau Gwledig
 • Datblygu Chwaraeon a gwasanaethau hamdden awyr agored
 • Gwasanaethau diwylliannol
 • Aelod arweiniol dros les
 • Iechyd yr Amgylchedd, gan gynnwys rheoli llygredd a thir halogedig, diogelwch bwyd, draeniau preifat a charthffosydd, gorfodi tai a diogelu tybaco
 • Polisi Rheoli Plâu
 • Strategaeth Ansawdd Aer
 • Safonau masnach, gan gynnwys lles anifeiliaid
 • Cynllun Perfformiad Safonau Masnach
 • Cynllun Gorfodi Cyfraith Bwyd
 • Cynllun Diogelu Tybaco
 • Monitro Olrhain, Profi a Diogelu

Arall

 • Swyddogaethau Atodlen 2 Rheoliadau 2007 fel a ganlyn:
  • Unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â thir halogedig.
  • Cael gwared ar unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â rheoli llygredd neu reoli ansawdd aer.
  • Gwasanaeth hysbysiad diddymu mewn perthynas â niwsans statudol.
  • Pasio datrysiad sy'n nodi y dylai Amserlen 2 o Ddeddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993 fod yn berthnasol yn ardal yr awdurdod.
  • Arolygu ardal yr awdurdod i ganfod unrhyw niwsans statudol.
  • Ymchwilio i unrhyw gŵyn ynglŷn â bodolaeth niwsans statudol
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod

Portffolio 6 - Plant a Theuluoedd

 • Polisi Plant mewn Angen a theuluoedd
 • Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid a'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
 • Uned Ddiogel Hillside
 • Polisi y Tîm am y Teulu
 • Polisi Magu Plant Corfforaethol
 • Polisi Diogelu
 • Paneli cymorth mabwysiadu a maethu
 • Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol - aelod arweiniol dros wasanaethau plant a theuluoedd

Arall

 • Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod

Portffolio 7 - Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd

 • Polisi gwasanaethau gofal cymunedol i oedolion
 • Polisi gwasanaethau gofal cymunedol i bobl hŷn
 • Polisi Cydlynu Ardal Leol ac ymyrryd yn gynnar/atal
 • Hawliau Lles
 • Goruchwylio partneriaethau iechyd a gwasanaethau integredig
 • Polisi Diogelu
 • Paneli cymorth maethu a mabwysiadu
 • Hyrwyddwr pobl hŷn a gofalwyr
 • Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol - aelod arweiniol ar gyfer gwasanaethau i oedolion/pobl hŷn a gofalwyr

Arall

 • Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Unrhyw faterion trosolwg sy'n ymwneud â rheolaeth gorfforaethol y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai yn gyffredinol

Portffolio 8 - Tai a Diogelwch Cymunedol

 • Cyfrifoldebau Tai Strategol a Gedwir
 • Strategaeth Tai Lleol ac is-strategaethau perthnasol [gyda dolenni i'r CDLl ac adfywio]
 • Polisi i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • Polisi digartrefedd
 • Tai, gan gynnwys adnewyddu’r sector preifat, grantiau cyfleusterau i bobl anabl, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, partneriaethau'r gymdeithas tai a'r strategaeth tai
 • Strategaeth Diogelwch Cymunedol
 • Polisi gwrthderfysgaeth ac eithafiaeth
 • Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 • Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 • Goruchwylio Camddefnyddio Sylweddau a Bwrdd Cynllunio Ardal
 • Polisi Teledu Cylch Cyfyng

Arall

 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Diogelwch cymunedol a materion partneriaeth diogelwch cymunedol cysylltiedig, gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, gorfodi ymddygiad gwrthgymdeithasol

Portffolio 9 - Cynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chysylltedd

 • Goruchwylio’r siarter creu lleoedd
 • Arweiniad a pholisi cynllunio
 • Cynllun Datblygu Lleol
 • Cynllun Datblygu Rhanbarthol
 • Strategaeth Amgylcheddol
 • Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth lleol a rhanbarthol
 • Cynlluniau a pholisi teithio llesol
 • Map Llwybrau Presennol (MLlP)
 • Map Rhwydwaith Integredig
 • Cyd-bwyllgor Corfforedig – aelod arweiniol dros gynllun datblygu strategol a thema cludiant
 • Polisi Cynaliadwyedd
 • Stiwardiaeth/ansawdd amgylcheddol gan gynnwys bioamrywiaeth
 • Mynediad i Gefn Gwlad gan gynnwys llwybrau troed, llwybrau ceffylau, llwybrau cyhoeddus, hawliau tramwy, map diffiniol
 • Enwi Strydoedd
 • Rheoli Datblygiad
 • Rheoli adeiladau
 • Gwrychoedd uchel
 • Goruchwylio swyddogaethau Peirianneg a Phriffyrdd
 • Goruchwylio Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru
 • Polisi Gwarchod yr Arfordir
 • Polisi Diogelwch Ffyrdd
 • Rheoli Datblygu Priffyrdd – gan gynnwys goruchwylio’r corff cymeradwyo Draenio Trefol Cynaliadwy (SUD)
 • Gorchmynion Traffig
 • Llochesi bysus
 • Taliadau consesiynol
 • Cludiant teithwyr/cymunedol
 • Rheoli a Chynnal Cerbydlu
 • Polisi parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd – gan gynnwys gorfodi TCC symudol
 • Goruchwylio Rheoli Asedau Priffyrdd
 • Polisi bioamrywiaeth
 • Canclwm Japan

Arall

 • Swyddogaethau cynllunio gweddilliol – e.e. paratoi arweiniad cynllunio atodol, dynodi ardaloedd cadwraeth, ardaloedd sydd o ddiddordeb archaeolegol a gwarchodfeydd natur, dileu hawliau datblygu a ganiateir drwy gyfeiriadau Erthygl 4
 • Cael manylion am bobl sydd â diddordeb mewn tir (A16 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976)
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod
 • Unrhyw faterion trosolwg sy'n ymwneud â rheolaeth gorfforaethol Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd yn gyffredinol
 • Cael gwybodaeth o dan Adran 300 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 o ran diddordeb mewn tir.
 • Swyddogaethau Amserlen 2 o Reoliadau 2007 yn ymwneud â chael gwybodaeth o dan Adran 330 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 o ran buddiannau mewn tir a chael manylion am bobl sydd â diddordeb mewn tir o dan adran 16 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Portffolio 10 - Strydlun

 • Cynlluniau a pholisïau gwastraff rhanbarthol a lleol
 • Goruchwylio Gwasanaethau Cymdogaeth a Rheoli
 • Goruchwylio rheoli canol trefi
 • Goruchwylio ymyl laswellt a thirlunio cysylltiedig
 • Goruchwylio Draenio Tir
 • Goruchwylio Amddiffyn rhag Llifogydd
 • Goruchwylio Gwasanaethau Adeiladu mewnol
 • Goruchwylio Goleuadau Cyhoeddus
 • Goruchwylio cynnal a chadw a rheoli parciau, lleoedd chwarae, caeau chwaraeon, lawntiau bowlio etc.
 • Goruchwylio cynnal a chadw tiroedd, gwasanaethau tyfu coed
 • Goruchwylio mynwentydd ac Amlosgfa Margam
 • Goruchwylio rheoli gwastraff, gan gynnwys ailgylchu
 • Polisi cipio cŵn ac anifeiliaid
 • Gorsaf trosglwyddo gwastraff
 • Cynnal a Chadw a Gweithrediadau Priffyrdd
 • Polisi gorfodi sbwriel

Arall

 • Swyddogaethau Amserlen 2 Rheoliadau 2007 mewn perthynas â gwneud cytundebau ar gyfer gwneud gwaith ar y priffyrdd
 • NPT Waste Management Company Limited (fel cyfranddaliwr)
 • Monitro cyllideb a pherfformiad chwarterol wrth sicrhau gwelliant parhaus o'r holl swyddogaethau a restrir uchod