Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffioedd a thaliadau

Fel rhan o unrhyw ddatblygiad newydd, bydd y ffïoedd a'r taliadau canlynol yn gymwys.

Ffioedd

Codir isafswm ffi o £1,200 i gymeradwyo cyfres o luniadau ar gyfer safleoedd, pan fydd gwerth y bond yn fwy na £15,000.

Codir isafswm ffi o £600 i gymeradwyo cyfres o luniadau ar gyfer safleoedd, pan fydd gwerth y bond hyd at £15,000.

Mae ffi isafswm o £ 300 yn cael ei godi i gymeradwyo set o luniadau ar gyfer safleoedd , lle mae gwerth y ffigwr bond yn cael hyd at werth o £ 7,000.

Codir tâl am ffi archwilio am bob mis mae'r safleoedd yn parhau i gael eu harchwilio y tu hwnt i'r terfyn amser yn y cytundeb cyfreithiol a byddant yn derbyn anfoneb yn unol â hynny.

Cytundeb Adran 38

Codir isafswm ffi o £1,125 ar gyfer archwilio gwaith sy'n werth hyd at £15,000.

Pan fydd gwerth gwaith yn fwy na £15,000, gofynnir am ffi o 7.5% ar gyfer unrhyw gytundeb Adran 38, 228 neu 278 o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu unrhyw gytundeb arall ar gyfer mabwysiadu ffordd.

Adran 38/278 neu 278

Codir isafswm ffi o £1,125 ar gyfer archwilio gwaith sy'n werth hyd at £15,000.

Pan fo gwaith yn werth mwy na £ 15,000, mae ffi o 10 % Gofynnir i unrhyw Adran 38/278 neu 278 gytundeb dan Ddeddf Priffyrdd 1980.

Gofynnir am £1,000 er mwyn cysylltu dŵr ffo o'r to a'r iard i system ddraenio'r briffordd bresennol ar gyfer:-

  1. pob eiddounigol
  2. fesul 100m2 o'r to a'r iard o safleoedd masnachol/ diwydiannol

Bond

Mae hwn yn seiliedig ar 100% o'r gost bresennol i'r awdurdod sy'n gorfod gwneud y gwaith ei hun i sicrhau bod y gwaith yn gallu cael ei gwblhau dan y cytundeb cyfreithiol heb unrhyw gost ychwanegol i'r awdurdod.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn nodi faint a phryd y gellir gostwng ffigur y bond:

Cytundeb Adran 38

A38

  • Cyhoeddi Rhan 1 50% gan adael 50% o gyfanswm y bond
  • Cyhoeddi Rhan 2 30% gan adael 20% o gyfanswm y bond
  • Ardystiad terfynol 20% gan adael 0% o gyfanswm y bond

A38/278 neu A278

  • Rhoi Tystysgrif Cwblhau 70% gan adael cyfanswm o 30%
  • Rhoi Tystysgrif Terfynol 30% gan adael cyfanswm o 0%

Codau blaendaliadau

Mae hyn yn seiliedig ar 100% o gostau presennol i'r awdurdod sy'n gorfod ymgymryd â'r gwaith ei hun i sicrhau bod y gwaith dan y cytundeb cyfreithiol yn cael ei gwblhau heb unrhyw gost ychwanegol i'r awdurdod.

Symiau cyfnewid

Gofynnwyd am symiau cyfnewid er mwyn talu am gynnal a chadw eitemau megis isadeileddau priffyrdd, arwyddion traffig, croesfannau â signalau i gerddwyr ac asedau draenio. Mae eitemau eraill bellach wedi'u cynnwys, megis ardaloedd mwy o'r briffordd ar gyffyrdd neu arwynebau a rennir, ar gyfer deunyddiau a ddefnyddir y tu allan i'r fanyleb arferol, ar gyfer systemau goleuadau treftadaeth, ar gyfer unrhyw system ddraenio gynaliadwy i'w mabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd a mesurau rheoli perygl llifogydd. Cyfrifir y rhain drwy ddefnyddio fformiwla DASA ar gyfer symiau cyfnewid.