Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Atodiadau

Atodiad 1

Llawrlwytho

 • Map Of Neath Port Talbot For Gambling Policy (JPG 1.19 MB)

Atodiad 2

Ymgyngoreion - Datganiad o Egwyddorion

 • Heddlu De Cymru
 • Y Comisiwn Gamblo
 • British Association of Leisure Parks, Piers & Attractions Ltd (BALPPA)
 • Bwrdd Rasio Milgwn Prydain C
 • ymdeithas Bingo
 • Cymdeithas Cwrw a Thafarnau Prydain
 • Cymdeithas Bwcis Prydain
 • Busnesau Chwaraeon a Hamdden Cymdeithas Gweithredwyr Casinos y DU
 • Racecourse Association Ltd
 • Cymdeithas Adloniant a Masnach Arlwyo Prydain
 • Cymdeithas Casinos Prydain
 • Cymdeithas Parciau Cartrefi Gwyliau Prydain
 • Cynghorau Cymuned
 • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot
 • Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot
 • Deiliaid Trwyddedau/Hawlenni Presennol (S34, bingo, siopau betio) CGG Castell-nedd Port Talbot
 • Partneriaeth Canol Tref Castell-nedd
 • Rheolwr Canol Tref Castell-nedd
 • Partneriaeth Lleihau Troseddu yn erbyn Busnesau
 • Siambr Fasnach Pontardawe
 • Siambr Fasnach Port Talbot
 • Siambr Fasnach Castell-nedd
 • Gamblers Anonymous
 • Cyngor ar Bopeth
 • Gamcare
 • Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Byrddau Diogelu Bae'r Gorllewin
 • Holl Gyfarwyddiaethau Awdurdodau Lleol, yn enwedig:
  • Is-adran Iechyd yr Amgylchedd
  • Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc

Atodiad 3

Materion i ymdrin â hwy Cyngor Llawn Pwyllgor Llawn Is-bwyllgor Swyddogion
Polisi Gamblo tair blynedd X X    
Polisi i beidio â chaniatáu casinos X X    

Pennu Ffïoedd - pan fo'n briodol

       

Ceisiadau am drwyddedau mangre

   

Lle bo sylwadau wedi'u derbyn a heb eu tynnu'n ôl

Lle na dderbynnir sylwadau neu mae sylwadau wedi'u tynnu'n ôl

Cais am amrywiad i drwydded

   

Lle bo sylwadau wedi'u derbyn a heb eu tynnu'n ôl

Lle na dderbynnir sylwadau neu mae sylwadau wedi'u tynnu'n ôl

Cais am drosglwyddo trwydded

   

Lle bo sylwadau wedi'u derbyn a heb eu tynnu'n ôl

Lle na dderbynnir sylwadau neu mae sylwadau wedi'u tynnu'n ôl

Cais am ddatganiad amodol    

Lle bo sylwadau wedi'u derbyn a heb eu tynnu'n ôl

Lle na dderbynnir sylwadau neu mae sylwadau wedi'u tynnu'n ôl

Cais i adolygu trwydded mangre/tystysgrif mangre clwb

   

X

 

Ceisiadau am hawlenni hapchwarae clwb/peiriannau clwb

    Lle cafwyd gwrthwynebiadau (a heb eu tynnu'n ôl) Lle na chafwyd unrhyw wrthwynebiadau (neu maent wedi'u tynnu'n ôl)

Diddymu hawlenni hapchwarae clwb/peiriannau clwb

     X  
Ceisiadau am hawlenni eraill       X
Diddymu hawlenni peiriannau hapchwarae mangre drwyddedig       X

Ystyried hysbysiad o ddefnydd dros dro

       X
Penderfyniad i gyflwyno gwrth- hysbysiad i hysbysiad o ddefnydd dros dro      X  

Penderfyniad ynghylch a yw cwyn yn amherthnasol, yn ddisylwedd, yn flinderus, etc.

      X

Penderfyniad fel Awdurdod

      X