Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth Seicoleg Addysg Blynyddoedd Cynnar i Rieni a Gofalwyr

Croeso! Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhiant(au) / gofalwyr sy'n chwilio am gyngor/ cefnogaeth gan Seicolegydd Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Gall Seicolegydd Addysg helpu i gefnogi datblygiad, dysgu, chwarae a lles eich plentyn gan ddefnyddio seicoleg. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn y gall plant ei 'wneud' i helpu i roi cyngor ar yr hyn y gallai fod angen cymorth arnynt 'ar gyfer'. Rydym yn ceisio grymuso'r oedolion sy'n bwysig i'r plentyn i wneud newidiadau cadarnhaol i ddatblygiad, dysgu a lles eu plentyn.

Ar gyfer pwy mae’r cyngor/cymorth sydd ar gael?

Mae'r cymorth hwn ar gael i rieni / gofalwyr plant sydd:

 • plant 0-5 oed nad ydynt yn cael lle addysg feithrin ar hyn o bryd ac
 • Yn byw yng Nghastell-nedd a Phort Talbot

Cyngor / cefnogaeth y gallwn ei roi i gefnogi eich plentyn

 • Cyngor ar chwarae a gweithgareddau addysgol i gefnogi dysgu eich plentyn gartref.
 • Syniadau i helpu i gefnogi lles a datblygiad emosiynol eich plentyn.
 • Cyngor i helpu i baratoi plentyn i drosglwyddo i leoliad addysg.
Yn anffodus, ni allwn drafod unrhyw anghenion a all fod yn ymwneud ag anghenion iechyd/meddygol eich plentyn. Rydym yn awgrymu eich bod yn ceisio cyngor mewn perthynas â'r anghenion hyn gan eich Ymwelydd Iechyd.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi lenwi'r ffurflen?

Rydym yn mabwysiadu ymagwedd gyfannol; felly, gall y cymorth a gynigir gennym amrywio yn dibynnu ar gryfderau ac anghenion unigol eich plentyn. Byddwch fel arfer yn derbyn sgwrs ffôn gychwynnol (ymgynghoriad) o tua 30-45 munud gyda'ch Seicolegydd Addysg Blynyddoedd Cynnar cymunedol. 

Yn ystod yr ymgynghoriad cyntaf hwn, bydd Seicolegydd Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn trafod eich gobeithion a'ch disgwyliadau ar gyfer yr ymgynghoriad. Byddant hefyd yn gofyn cwestiynau i chi am gryfderau, diddordebau ac unrhyw beth rydych chi'n teimlo y gallai fod angen cymorth ar eich plentyn. Yna byddant yn helpu i ddatrys problemau, ynghyd â chi, syniadau posibl ar gyfer cefnogi eich plentyn. Ar ôl yr ymgynghoriad cyntaf, efallai y bydd eich Seicolegydd Addysg Blynyddoedd Cynnar yn cynnig y canlynol:

 • Ymgynghori neu adolygiad unigol pellach.
 • Arsylwi ar eich plentyn (yn dibynnu ar ganllaw/cyfyngiadau cyfredol COVID-19).
 • Cyfarfod gyda'ch plentyn, i ddarganfod mwy am ei ddatblygiad trwy weithgareddau chwareus.
 • Ymgynghori ar y cyd â lleoliad eich plentyn a/neu weithwyr proffesiynol eraill.
 • Cyfle i fynychu gweithdy teulu/gofalwr dan arweiniad seicoleg addysgol.
 • Cefnogaeth gyda phontio eich plentyn i gylch chwarae a/neu ysgol feithrin.
 • Trafodwch eich plentyn mewn Panel Aml-Asiantaeth Blynyddoedd Cynnar.
 • Trafod eich plentyn mewn cyfarfod amlasiantaethol yn y blynyddoedd cynnar.
 • Rhannu gwybodaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill i gyfrannu tuag at asesiad (au) pellach, er enghraifft, fel rhan o asesiad datblygiadol pediatrig neu fel rhan o lwybr Tîm Niwroddatblygiadol y Blynyddoedd Cynnar.

Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen, byddwn yn anelu at gysylltu â chi dros y ffôn o fewn 5 diwrnod gwaith i gadarnhau amser a dyddiad (Llun-Gwener rhwng 9yb-5pm) i drefnu ymgynghoriad.

Os oes angen help arnoch i lenwi'r ffurflen gymorth, gallech gysylltu â'ch Ymwelydd Iechyd neu unrhyw weithiwr proffesiynol / ymarferydd arall sy'n ymwneud â'ch cefnogi eisoes. Gallech hefyd anfon e-bost at eyaln@npt.gov.uk i ofyn am help.

A oes gennych chi unrhyw honiadau / pryderon o Gam-drin Proffesiynol?

Os oes, mae angen rhannu’r pryderon ar unwaith dros y ffôn gyda:

 • Asiantaeth bartner berthnasol
 • Yr Heddlu (999/101)
 • Un Pwynt Cyswllt Gwasanaethau Cymdeithasol, Oedolion a Phlant Ffôn: 01639 686802  
 • Diogelu Corfforaethol y GIG (01639 683164)
Eich Manylion
⠀⠀