Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adroddiad blynyddol a hunanasesiad 2022-2023

Mae rhwymedigaeth ar y Cyngor i ddefnyddio’i Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn i adrodd i ba raddau mae’r amcanion llesiant a nodir yn y Cynllun Corfforaethol wedi cael eu cyflawni. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn cyflawni’r dyletswyddau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Rhan 6, Pennod 1, yn gofyn bod rhaid i gyngor gynhyrchu adroddiad hunanasesu ar gyfer pob blwyddyn ariannol a chyflwyno ei gasgliadau ynghylch i ba raddau mae’n cyflawni ei ofynion perfformiad. 

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol a Hunanasesiad Corfforaethol y Cyngor 2022-23 isod.

Llawrlwthyo

 • Adroddiad Blynyddol CynllunCorfforaethol 2022-2023 (PDF 3.29 MB)

  i.Id: 4695
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Adroddiad Blynyddol CynllunCorfforaethol 2022-2023
  mSize: 3.29 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/irnftcc4/welsh-annual-report-recover-reset-renew-accessible.pdf

 • Hunanasesiad Corfforaethol 2022-2023 (PDF 2.26 MB)

  i.Id: 4697
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Hunanasesiad Corfforaethol 2022-2023
  mSize: 2.26 MB
  mType: pdf
  i.Url: /media/1pwbaija/welsh-self-assessment-2022-2023-accessible.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau