Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut mae'r gyllideb yn cael ei wario

Mae'r gyllideb yn cael ei gwario ar gannoedd o wahanol wasanaethau i drigolion a busnesau.

Mae tua dwy ran o dair (£253.3m / 67%) yn cael ei wario ar Ysgolion / Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. Caiff y gweddill ei wario ar:
 • Gwasanaethau Amgylchedd a Rheoleiddio
 • Gwasanaethau Democrataidd
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Digidol ac ati.
Siart Cylch Cylch Mawr y Gyllideb 2024/25 Siart Cylch Cylch Mawr y Gyllideb 2024/25

Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes

Ar gyfer ein gwasanaethau Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, mae'r gyllideb hon yn darparu buddsoddiad o £139.6m - cynnydd o £5.8m (4.4%) o'i gymharu â 2023-24.

Bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i:

 • darparu gwasanaethau addysg i tua 22,000 o blant a phobl ifanc
 • cynyddu lleoedd ysgol i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • gwneud buddsoddiad ychwanegol yn Celtic Leisure Services Ltd, gan sybsideiddio costau gweithredu’r cyfleusterau hamdden dan do a weithredir gan y cwmni

Bydd cyllid untro o £1.8m hefyd o gronfeydd wrth gefn eleni i:

 • ymateb i bwysau mewn Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol
 • darparu cymorth pellach i ysgolion uwchradd i gynyddu presenoldeb a lleihau gwaharddiadau

Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol

Ar gyfer ein gwasanaethau Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol, mae'r gyllideb yn darparu buddsoddiad o £113.7m, cynnydd o £8.1m (7.7%) o'i gymharu â 2023-24.

Bydd y buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i:

 • cefnogi tua 2,400 o blant bregus a'u teuluoedd
 • helpu dros 2,500 o oedolion sydd angen gofal a chymorth
 • cefnogi mwy na 2,500 o bobl sy'n ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref
 • cynyddu nifer y lleoliadau sydd ar gael i bobl ag anghenion cymhleth
 • cynnal gweithlu sefydlog ym maes gofal cymdeithasol
 • meithrin gallu yn ein gwasanaeth tai i gyflawni rhaglen waith uchelgeisiol i:
  • atal mwy o bobl rhag dod yn ddigartref
  • lleihau'r amser y mae angen i bobl ei dreulio mewn llety dros dro a llety brys

Yr Amgylchedd, Trafnidiaeth, Gwasanaethau Rheoleiddio ac Adfywio

Ar gyfer ein gwaith Amgylchedd, Trafnidiaeth, Gwasanaethau Rheoleiddio ac Adfywio, mae'r gyllideb hon yn darparu £46.5m, cynnydd o £0.25m (0.5%) o'i gymharu â 2023-24. 

Mae'r buddsoddiad yn ein galluogi i:

 • parhau â'r rhaglen Dal i Fyny, i lanhau ac adfywio ardaloedd cyhoeddus mewn cymunedau lleol, a gychwynnwyd yn 2023-24
 • cyflawni'r strategaeth rheoli gwastraff – nid yw hyn yn cynnwys symud i dri chasgliad gwastraff  wythnosol yn 2024-25
 • i fwrw ymlaen â gwaith ar ddatgarboneiddio gyda ffocws cynnar ar gamau nesaf y gwaith. Mae rhain yn:
  • i leihau'r defnydd o ynni
  • cynyddu effeithlonrwydd ynni
  • symud i ffynonellau ynni adnewyddadwy
 • diogelu cynhwysedd ar draws yr adrannau rheoleiddiol, adfywio a thrafnidiaeth. Mae hyn er mwyn cynnal momentwm o ran cyflawni seilwaith a rhaglenni datblygu economaidd addawol gan gynnwys prosiectau aml-filiwn o GCRE, Wildfox, a Celtic Freeport

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Ar gyfer Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y cyngor, mae'r gyllideb yn darparu £21.4m - sefyllfa waharddedig o'i chymharu â 2023-24.

Bydd y buddsoddiad yn:

 • cynnal y gallu i sicrhau bod y Cyngor yn cael ei lywodraethu'n dda
 • galluogi’r cyngor i fwrw ymlaen â chamau nesaf y strategaethau Dyfodol Gwaith a Digidol, Data a Thechnoleg. Bydd y rhain yn ein helpu i ddatblygu'r galluoedd sydd eu hangen i gynnal y cyngor i'r dyfodol

Mwy o wybodaeth

Darllenwch yr adroddiad Cyllideb llawn.

Darllenwch fwy am ein hymgyrch ‘Dewch i ni Dal i Siarad’ a beth ddywedodd pobl wrthym.