Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws mini

Mae'r cyrsiau Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws mini (MiDAS) safonol a hygyrch yn cynnwys hyfforddiant i yrwyr bws mini mewn materion cyfreithiol, ymarferol a diogelwch ac fe'i datblygwyd dros nifer o flynyddoedd gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol (CTA).

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi'i achredu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol i gyflwyno pecyn hyfforddi gyrwyr MiDAS trwy ei Hyfforddwyr Aseswyr Gyrwyr (DATS)

MiDAS yw'r unig gymhwyster gyrru safonol diwydiant ar gyfer deiliaid trwydded D1 a D1 cyfyngedig y mae'n ofynnol iddynt yrru bws mini yn y gwaith. Mae hyfforddiant wedi'i achredu a'i dderbyn yn genedlaethol gan Ysgolion, Sefydliadau Ieuenctid a Chymdeithasol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i wella diogelwch a chysur teithwyr a datblygu sgiliau gyrru. Mae'n cynnwys elfen ar gyfer gyrwyr bysiau mini safonol ac elfennau ychwanegol i'r rheini sy'n dymuno gyrru cerbydau hygyrch. Mae 'hygyrch' yn cyfeirio at gerbyd sydd â chyfleusterau i alluogi defnyddiwr cadair olwyn i fynd ar dân a thynnu allan gan ddefnyddio lifft neu ramp teithiwr, ac offer arbenigol i ddiogelu'r defnyddiwr a'i gadair olwyn.

Bydd gyrwyr sy'n mynychu'r cyrsiau yn cael eu hasesu i sicrhau bod sgiliau gyrru o safon dderbyniol ac yn cael hyfforddiant os oes angen i wella'r sgiliau hynny. Mae'r broses safonol yn cynnwys:

 • Gyrru amddiffynnol
 • Diogelwch a Chysur Teithwyr
 • Materion Iechyd a Diogelwch
 • Argyfyngau
 • Y Gofynion Cyfreithiol

Yn ogystal, mae hyfforddiant hygyrch yn ymdrin â phynciau pwysig fel:

 • Defnyddio Lifftiau a Rampiau Teithwyr
 • Systemau Atal Cadair Olwyn a Theithwyr
 • Technegau ar gyfer cynorthwyo teithwyr
 • Technegau gwacáu ar gyfer argyfyngau
 • Ymwybyddiaeth Anabledd
 • Yr Ystyriaethau Cyfreithiol

Mae gyrwyr safonol yn mynychu sesiwn theori gyffredinol undydd sy'n cynnwys asesiad ar y ffordd o'u gyrru ac asesiad theori amlddewis.

Mae gyrwyr bysiau mini hygyrch yn parhau gyda sesiwn theori a ymarferol hanner diwrnod ychwanegol ac yna asesiad theori amlddewis. Daw hyn i ben gydag asesiad ymarferol o'u gallu i ddefnyddio nodweddion hygyrch y cerbyd yn ddiogel.

Er mwyn cyhoeddi tystysgrif cymhwyster MiDAS rhaid cwblhau'r holl elfennau cymwys a phasio'r asesiadau. Mae cyfleusterau'n bodoli i alluogi ail-gymryd lle mae angen hyn. Gwneir pob ymdrech i geisio cyflawni hyn yn ystod y cwrs.

Ar ddiwedd yr hyfforddiant, bydd myfyrwyr yn derbyn tystysgrif sy'n ddilys am 4 blynedd.

Cost: £ 115 y pen wedi'i ostwng i £ 92 y pen am 5 neu fwy

I gadw lle ar y cwrs, llenwch y ffurflen ar-lein.