Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Caniatâd cwrs dŵr cyffredin

O 6 Ebrill, 2012 trosglwyddwyd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ei bwerau ar gyfer rhoi caniatâd i amddiffyn rhag llifogydd o gyrsiau dŵr cyffredin i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a ddaeth yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar gyfer y cyfan o'r fwrdeistref a gwmpesir gan yr Awdurdod hwn.

Erbyn hyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am holl achosion o caniatáu a gorfodi cyrsiau dŵr cyffredin yn unol â Deddf Draenio Tir 1991 a Deddf Rheoli Dŵr a Llifogydd Arfordir 2010.  Mae Arfordir a Phrif afonydd yn dal i fod yn gyfrifoldeb Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

I sicrhau bod holl gwaith a fwriedir mewn cwrs dŵr yn cael eu gwirio mae angen caniatâd amddiffynfa llifogydd cyn i unrhyw waith dechrau. Mae hyn er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd naturiol trwy lifogydd, llygredd, colli cynefinoedd neu niwed i fywyd gwyllt

Mae dau fath o gydsyniad a allai fod yn ofynnol ac cyn gwneud unrhyw waith, bydd angen i chi wneud cais am un neu ddau o'r caniatadau canlynol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Caniatâd Parhaol - ar gyfer y strwythurau parhaol megis pontydd, cylfatiau, coredau neu unrhyw wrthrychau eraill a fydd yn ymyrryd â neu newid llif y dŵr mewn cwrs dŵr y ddau mewn amodau arferol neu lifogydd.

Dros dro - mae hwn o waith sydd dros dro o ran eu natur megis bagiau tywod neu cofferdam sydd wedi eu defnyddio i greu ardal weithio sych, neu unrhyw wrthrych neu ddeunydd a fydd yn cael ei symud yn nes ymlaen.

Mae trafodaeth cyn gwneud cais yn cael eu hannog i osgoi oedi mewn ceisiadau yn cael eu gwneud yn annilys oherwydd diffyg gwybodaeth anghywir yn cael ei gyflwyno.

Unwaith bydd cais ddilys yn cael ei wneud bydd yn cymryd dau fis i'w brosesu gan sicrhau fod digon o amser wedi ei amseru ar gyfer hyn.

Nid yw caniatâd amddiffyn rhag llifogydd yn golygu bod angen caniatadau eraill gan Asiantaeth yr Amgylchedd a / neu Gyngor Cefn Gwlad Cymru cyn i chi wneud unrhyw waith. Byddai Caniatâd hefyd yn ofynnol gan unrhyw berchennog tir sy'n debygol o gael eu heffeithio gan eich gwaith.

Mae'r map canlynol or fwrdeistref yn dangos eu fod wedi rhannu'n dair ardal gwahanol gyda'r manylion cyswllt ar gyfer pob un ohonynt os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw waith mewn cwrs dŵr.

Tîm yr ardaloedd

Cysylltwch â ni

  • Tîm Gorllewin - Gwyrdd
  • Tîm Dwyrain  - Glas
Dev Control Team Boundaries English Dev Control Team Boundaries English

Llawrlwytho

  • Cais am caniatad cwrs dŵr cyffredin (DOCX 109 KB)