Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ymchwilio i Lifogydd

Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (ALlLlA) ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, un o'n cyfrifoldebau newydd yw dyletswydd i ymchwilio i lifogydd sy'n digwydd yn y fwrdeistref fel yr ystyriwn ei bod hi'n angenrheidiol.

 1. Wrth ddod i wybod am lifogydd yn ei ardal, mae'n rhaid i awdurdod llifogydd lleol arweiniol, i'r graddau y mae'n ystyried ei bod hi'n angenrheidiol neu briodol, ymchwilio i:
  1. ba awdurdodau rheoli perygl sydd â'r swyddogaethau rheoli llifogydd perthnasol
  2. a yw pob un o'r awdurdodau rheoli perygl hynny wedi arfer y swyddogaethau hynny, neu'n bwriadu eu harfer, mewn ymateb i'r llifogydd.
 2. Lle bydd awdurdod yn cynnal ymchwiliad dan is-adran (1), rhaid iddo:
  1. gyhoeddi canlyniadau ei ymchwiliad, a
  2. hysbysu unrhyw awdurdodau rheoli perygl.

Penderfynir ar yr angen i ymchwilio i lifogydd penodol fesul achos, gan ystyried ffactorau megis nifer yr eiddo yr effeithiwyd arnynt a ffynhonnell debygol y llifogydd.

Yn gyffredinol, bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys y canlynol:

 • Gwybodaeth gefndir am y lleoliad
 • Crynodeb o'r glawiad
 • Gwybodaeth am hyd a lled y llifogydd
 • Canfyddiadau ymchwiliad
 • Syniad o rolau a chyfrifoldebau pob awdurdod rheoli perygl a'r camau gweithredu a gymerir neu a gynigir gan yr awdurdodau rheoli perygl hynny.
 • Argymhellion a geir o'r ymchwiliad 

Bydd canlyniadau unrhyw ymchwiliadau i lifogydd a gynhelir gennym yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Adroddiad

Llawrlwytho

 • Investigation report into flooding incident of 3rd November 2022 St. Catherine's Close (PDF 4.15 MB)