Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gostyngiad ardrethi eiddo gwag neu rannol wag

Gall eiddo gwag neu rannol wag fod yn gymwys ar gyfer eithriad neu ostyngiadau ar drethi busnes.

Pan ddaw eiddo’n wag bydd ganddo gyfnod di-dreth cychwynnol o:

  • 3 mis ar gyfer eiddo anniwydiannol
  • 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol

Ar ôl hyn, bydd y rhan fwyaf o eiddo gwag yn denu tâl o 100%.

Ni fydd cyfnod di-dreth newydd yn dechrau os bydd yr eiddo yn newid perchnogaeth.

Meddiannaeth am gyfnod byr

Os bydd eiddo gwag yn cael ei feddiannu am lai na 26 wythnos ac yna'n dod yn wag eto ni fydd yn dechrau cyfnod di-dreth newydd. Codir y cyfraddau ar y gyfradd lawn am y cyfnod y bu pobl yn byw yn yr eiddo.

Eiddo gwag sydd wedi'i eithrio rhag talu ardrethi busnes

Mae eiddo wedi’i eithrio rhag talu ardrethi busnes os ydynt:

  • yn wag gyda gwerthoedd ardrethol llai na £2,600
  • yn wag a phan fo gan y perchennog hawl i feddiant yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd person ymadawedig yn unig
  • yn wag a lle gwaherddir meddiannu gan y gyfraith (ac eithrio unrhyw gyfnodau meddiannu anghyfreithlon)
  • gadael yn wag gan fethdalwyr
  • adeiladau rhestredig gwag

Cyfradd is ar gyfer eiddo a feddiannir yn rhannol

Gall eiddo sy'n cael eu meddiannu'n rhannol wneud cais gennym ni i'r swyddfa brisio i gael y gwerth ardrethol wedi'i ddosrannu i adlewyrchu'r ardaloedd dan feddiant a’r ardaloedd gwag.

Ni fyddai'r gwerthoedd newydd yn cael eu dangos yn y rhestr ardrethu. Byddai gennym y disgresiwn i ddefnyddio’r wybodaeth hon i godi cyfraddau ar y lefel is. Byddai'r bil ardrethi diwygiedig yn adlewyrchu:

  • y tâl llawn am yr ardal a feddiannir
  • naill ai tâl o 100% neu ddim tâl am yr ardal wag

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni