Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adolygiad Ardal Bleidleisio 2023

Y rheswm dros yr adolygiad

Mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot rannu pob etholaeth sydd wedi'i lleoli yn ei ardal mewn i ardaloedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Senedd y DU, i ddynodi man pleidleisio ar gyfer pob rhanbarth pleidleisio, ac i adolygu'r rhain, fel y nodir yn y Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2006, Rheoliadau Parthau Pleidleisio a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, a Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013.

Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth uchod mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot gwblhau adolygiad llawn o'r holl ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio bob pum mlynedd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal newidiadau rhag digwydd ar unrhyw adeg cyn yr adolygiad nesaf.

Mae'r trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig hefyd yn cael eu defnyddio ym mhob etholiad a refferenda arall.

Amserlen ar gyfer yr adolygiad cyfredol

Manylion yr adolygiad

Dyddiad

Cyhoeddi Sylwadau Cychwyn Adolygu a Swyddogion Canlyniadau

2 Hydref 2023

Sylwadau i'w derbyn gan

2 Tachwedd 2023

Hysbysiad o Gasgliad o Adolygiad

10 Tachwedd 2023

Trefniadau diwygiedig yn dod i rym

1 Rhagfyr 2023

Hysbysiad o Gychwyn Adolygiad

Gweler y Hysbysiad o Canlyniad.

Adroddiad y Swyddog Canlyniadau

Yn dilyn canlyniad yr adolygiad, mae adroddiad y Swyddog Canlyniadau ar gael isod. Mae’n amlinellu’r newidiadau a ddaw i rym o 1 Rhagfyr 2023.

Dogfennaeth cefnogi

Gellir dod o hyd i ddogfennau mewn perthynas â'r adolygiad isod.

Mae'r rhain yn cynnwys y rhestr o ardaloedd pleidleisio cyfredol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio (gyda newidiadau arfaethedig), ac arsylwadau'r Swyddogion Canlyniadau ac Arsylwadau'r Swyddogion Canlyniadau - Cyngor Sir Powys.

Llawrlwytho

  • Aberavon/Aberafan Maesteg - List of Current Polling Districts, Places and Stations (XLSX 48 KB)
  • Neath/Neath and Swansea East - List of Current Polling Districts, Polling Places and Polling Stations (XLSX 60 KB)
Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau
Sylwch: Mae'r rhestr o ardaloedd pleidleisio, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio presennol yn cyfeirio at ffiniau etholaethau seneddol presennol, yn ogystal â ffiniau newydd sydd i ddod i rym yn etholiadau Senedd nesaf y DU.