Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hysbysiad o Etholiad

Ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru - 2 Mai 2024

Cynhelir etholiad ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru.

  1. Gellir cael papurau enwebu o Swyddfa Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ yn ystod yr amserau a nodir isod.
  2. Rhaid cyflwyno’r papurau enwebu i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu, Canolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ rhwng 10:00am a 4:00pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn ond nid hwyrach na 4:00pm dydd Gwener, 5 Ebrill 2024.
  3. Gellir talu’r ernes ar gyfer pob ymgeisydd, sef swm o bum mil o bunnoedd (£5,000), i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu erbyn 4:00pm dydd Gwener, 5 Ebrill 2024, drwy drosglwddiad banc uniongyrchol, draft banc (banciau sy’n weithredol yn y Deyrnas Unedig yn unig) neu ar ffurf arian parod (punnoedd Prydeinig yn unig).
  4. Os ymleddir yr etholiad, cynhelir y bleidlais dydd Iau, 2 Mai 2024. 
  5. Bydd yn rhaid i geisiadau i gofrestri ar gyfer yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol (fel y dangosir isod) erbyn 11:59pm ar dydd Mawrth, 16 Ebrill 2024. Gellir gwneud ceisiadau ar-lein www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.
  6. Dylai etholwyr a’u dirprwyon nodi bod yn rhaid i bob cais ar gyfer pleidleisiau post a phleidleisiau post drwy ddirprwy, newydd a chyfredol, neu gais i’w newid neu eu diddymu gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol (fel y dangosir isod) erbyn 5:00pm dydd Mercher, 17 Ebrill 2024. Mae hyn yn cynnwys etholwyr a’u dirprwyon sy’n dymuno gwneud newidiadau parhaol i’w trefniadau presenol. Gellir gwneud cais i gael bleidlais post ar-lein www.gov.uk/gwneud-cais-pleidlais-drwyr-post.
  7. Mae’n rhaid i geisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidleisiau dirprwy drwy’r post na phleidleisiau dirprwy mewn argyfwng) gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol (fel y dangosir isod) erbyn 5:00pm dydd Mercher, 24 Ebrill 2024. Gellir gwneud cais i gael bleidlais drwy ddirprwy ar-lein www.gov.uk/gwneud-cais-pleidlais-drwy-ddirprwy.
  8. Rhaid i geisiadau am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr neu Ddogfen Etholwr Anhysbys sy’n ddilys ar gyfer yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol (fel y dangosir isod) erbyn 5:00pm ar ddydd Mercher, 24 Ebrill 2024. Gellir gwneud ceisiadau am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr ar-lein www.gov.uk/ceisio-am-lun-id-tystysgrif-awdurdod-pleidleiswyr.
  9. Mae’n rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng yn yr etholiad hwn ar sail anallu corfforol neu am resymau gwaith/gwasanaeth gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol (fel y dangosir isod) erbyn 5:00pm ddydd Iau, 2 Mai 2024. Mae’n rhaid bod yr analluedd corfforol wedi digwydd ar ôl 5:00pm ddydd Mercher, 24 Ebrill 2024. I wneud cais ar sail gwaith/gwasanaeth mae’n rhaid bod y person wedi dod yn ymwybodol na fyddant yn gallu fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol ar ôl 5:00pm dydd Mercher, 24 Ebrill 2024.

SIR /
BWRDEISTREF SIROL

CYSWLLT – Y SWYDDOG COFRESTRU ETHOLIADOL RHIF FFÔN E-BOST
Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

01656 643116

electoral
@bridgend.gov.uk

Caerdydd

Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

029 2087 2088

gwasanaethauetholiadol
@cardiff.gov.uk

Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

01685 725284

electoral
@merthyr.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot

Canolfan Ddinesig,
Port Talbot
SA13 1PJ

01639 763330

etholiadau
@npt.gov.uk

Rhondda Cynon Taf  

10-12 Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2BW

01443 490100

gwasanaethauetholiadol
@rctcbc.gov.uk

Abertawe

Gwasanaethau Etholiadol,
Neuadd y Ddinas
SA1 4PE

01792 636123

etholiadau
@swansea.gov.uk

Bro Morgannwg  

Gwasanaethau Etholiadol,
Swyddfeydd Dinesig,
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

01446 729552 cofrestruetholiadol@
bromorgannwg.gov.uk

Dyddiedig:  Dydd Llun, 25 Mawrth 2024
Ganolfan Ddinesig 
Port Talbot
SA13 1PJ

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu De Cymru

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu De Cymru