Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad o Gyfrifon 2022-2023

Cwblhau Cyfrifon - Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

HYSBYSIR drwy hyn fel a ganlyn:

Gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae’r Archwilydd Penodedig wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 wedi ei gwblhau yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn unol â’r darpariaethau yn y Rheoliadau uchod, gellir gweld y Dataganiad o Gyfrifon ar wefan y cyngor, www.npt.gov.uk. Neu gellir archwilio copïau drwy apwyntiad, yn y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Dinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

Dyddiedig  14 Tachwedd 2023

K Jones

Prif Weithredwr

Canolfan Dinesig, Port Talbot.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru - Archwiliad o gyfrifon 2022/23

Notice of certification of completion of the audit

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that under Regulation 13 of the Accounts and Audit Regulations (Wales) 2014 (as amended 2018):

  1. the Auditor General for Wales has completed the audit of the above accounts for the year ended 31st March 2023 and an unqualified opinion and certificate on the accounts were issued by the Auditor, Audit Wales for that year.
  2. The Statement of Accounts 2022/23 and Auditor’s Report are available to local government electors for inspection by application in writing to the Chief Finance Officer at the address below or by downloading from the Commissioner’s website

David Holloway Young

Chief Finance Officer

Office of the Police and Crime Commissioner for South Wales

Cowbridge Road

Bridgend

CF31 3SU

20th November 2023

Hysbysiad o ardystio cwblhau'r archwiliad

RHODDIR HYSBYSIAD CYHOEDDUS DRWY HYN, bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cwblhau'r archwiliad o'r cyfrifon uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 o dan Reoliad 13 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd 2018)

  1. Cyhoeddwyd barn ddiamod a thystysgrif y cyfrifon gan yr Archwilydd, Archwilio Cymru, ar gyfer y flwyddyn honno.
  2. Mae Datganiad o Gyfrifon 2022/23 ac Adroddiad yr Archwilydd ar gael i'w harchwilio gan etholwyr llywodraeth leol drwy wneud cais ysgrifenedig i'r Prif Swyddog Cyllid yn y cyfeiriad isod neu drwy eu lawrlwytho o wefan y Comisiynydd.

David Holloway Young

Prif Swyddog Cyllid

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Heol y Bont-faen

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3SU

20fed Tachwedd 2023