Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad o Gyfrifon 2020-2021

Cwblhau Cyfrifon 

HYSBYSIR drwy hyn fel a ganlyn:

Gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae’r Archwilydd Penodedig wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 wedi ei gwblhau yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn unol â’r darpariaethau yn y Rheoliadau uchod, gellir gweld y Dataganiad o Gyfrifon ar wefan y cyngor, www.npt.gov.uk. Neu gellir archwilio copïau drwy apwyntiad, yn y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Dinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

Dyddiedig 30 Gorffennaf 2021

K Jones
Prif Weithredwr
Canolfan Dinesig, Port Talbot