Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Eich cais

Beth yw prawf adnoddau

Yn ystod ymweliad gan Syrfëwr Cynorthwyol â'ch cartref, bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth i gadarnhau unrhyw incwm eich bod chi neu'ch partner yn ei dderbyn a darparu datganiadau banc/cymdeithas adeiladu ddiweddar a phrawf o'ch holl fuddsoddiadau. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn rhan o'ch cais ffurfiol a chaiff prawf modd ei gynnal. Gall canlyniad y prawf modd hwn arwain at wneud cyfraniad tuag at gost eich grant.

Sut caiff prawf adnoddau ei gyfrifo

Defnyddir  Ffurflen Prawf Adnoddau i asesu cyfraniad ymgeisydd tuag at y cymorth a gynigir gan yr awdurdod. Cynhelir y prawf modd o dan y Rheoliad Grantiau Adnewyddu Tai, fel y’i diwygiwyd.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, pennir a yw ymgeisydd yn gymwys i dderbyn cymorth trwy gymharu incwm unrhyw berson/bobl berthnasol â'r swm dan sylw .  Y swm dan sylw yw term a ddefnyddir ar gyfer yr arian y mae ei angen ar berson perthnasol bob wythnos i dalu am dreuliau byw arferol yn unol â ffigurau a bennwyd yn y Rheoliad Grantiau Adnewyddu Tai, fel y'i diwygiwyd.

Ar ôl pennu'r swm dan sylw a thynnu'r cyfanswm incwm oddi wrth y swm hwn, bydd unrhyw incwm dros ben yn cael ei osod mewn lluosyddion bandiau gwahanol, a fydd wedyn yn nodi cyfraniad. Po fwyaf yr incwm dros ben, yr uchaf bydd y ffigur lluosi yn y bandiau.

Os ydych yn meddwl bod eich plentyn yn gymwys neu hoffech chi gael mwy o gymorth, cysylltwch yn ddi-oed â'r Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai.

Manteision Cymhwyso/Pasbortio ar gyfer cymorth grant llawn

Os ydych chi neu'ch partner yn derbyn un o'r manteision canlynol y byddwch yn cymhwyso ar gyfer cymorth grant llawn:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn Gwarantedig
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn Seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor (Budd-dal Treth y Cyngor gynt)
 • Credydau Treth (lle mae eich incwm blynyddol at ddibenion yr asesiad credydau treth yn is na £15,050)
 • Credyd Cynhwysol
 • Os yw'r addasiadau ar gyfer plentyn dan 16 oed neu berson ifanc dibynnol dros 16 oed ond dan 20 oed y telir budd-dal plant ar ei gyfer o hyd, yna ni chynhelir prawf modd.

Cyflwyno'ch cais

Bydd y Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai yn eich helpu i gyflwyno'ch cais am gymorth grant.

Byddwn yn helpu gyda'r tasgau canlynol:

 • Cwblhau unrhyw a phob ffurflen gais
 • Cynnal arolwg o'ch eiddo
 • Paratoi darluniau perthnasol a chael caniatâd angenrheidiol
 • Penodi adeiladwr
 • Goruchwylio prosiectau gwaith o'r dechrau i'r diwedd
 • Archwilio'r gwaith a threfnu tâl i'r adeiladwyr
 • Cydgysylltu â'r holl bartïon cysylltiedig