Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cais am drwydded mangre - Ynysygerwen Cricket Club

Deddf Trwyddedu 2003 - Cais am Drwydded Mangre

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn hysbysu, drwy hyn, fod cais wedi cael ei dderbyn o dan Adran 17 y Ddeddf Trwyddedu i roi Trwydded Mangre:

Ynysygerwen Cricket Club

mewn perthynas â:- 

Ynysygerwen Cricket Club, Main Road, Aberdulais, Neath, SA10 8HG

Dyma'r gweithgareddau trwyddedadwy i'w cynnal:

Maer cyflenwado alcoho

Gellir gweld cofnod o'r cais hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 4pm yn swyddfeydd:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau Rheoleiddio Cyfreithiol

Canolfan Ddinesig

Port Talbot

SA13 1PJ

Os hoffech weld cofrestr drwyddedu'r awdurdod, gallwch wneud hynny drwy fynd i'r wefan ganlynol: www.npt.gov.uk/licensing

Dylai unrhyw awdurdod cyfrifol neu berson arall a hoffai gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais hwn wneud hynny yn ysgrifenedig i'r Is-adran D rwyddedu yn y cyfeiriad uchod erbyn 16/01/2024

Mae'n drosedd rhoi datganiad anwir yn fwriadol neu'n ddi-hid mewn cysylltiad â chais ac mae person sy'n euog o drosedd yn agored, ar ôl collfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.