Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cais am drwydded mangre - Hot Flames

Deddf Trwyddedu 2003 - Cais am Drwydded Mangre

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn hysbysu, drwy hyn, fod cais wedi cael ei dderbyn o dan Adran 17 y Ddeddf Trwyddedu i roi Trwydded Mangre: Ferdi Atak

mewn perthynas â:-

Hot Flames

1-2 Bethania Street

Glynneath

SA11 5DE

Dyma'r gweithgareddau trwyddedadwy i'w cynnal:

Darparu lluniaeth hwyr y nos

Dydd sul dydd Iau 23.00 -23.00

Dydd Gwener dydd sadwrn 23.00 – 00.00

Gellir gweld cofnod o'r cais hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 4pm yn swyddfeydd:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Is-adran Drwyddedu

Canolfan Ddinesig

Port Talbot

SA13 1PJ

Os hoffech weld cofrestr drwyddedu'r awdurdod, gallwch wneud hynny drwy fynd i'r wefan ganlynol: www.npt.gov.uk/licensing

Dylai unrhyw awdurdod cyfrifol neu berson arall a hoffai gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r cais hwn wneud hynny yn ysgrifenedig i'r Is-adran Drwyddedu yn y cyfeiriad uchod erbyn 18/01/2024

Mae'n drosedd rhoi datganiad anwir yn fwriadol neu'n ddi-hid mewn cysylltiad â chais ac mae person sy'n euog o drosedd yn agored, ar ôl collfarn ddiannod, i ddirwy nad yw'n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.