Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

 • Arddangosfa Fawreddog i Goffáu Glaniadau D-Day mewn Canolfan Siopa
  30 Mai 2024

  Mae Canolfan Siopa Aberafan ym Mhort Talbot wedi dadorchuddio arddangosfa “golygfa glan y môr” fawreddog i goffáu glaniadau D-Day yn Normandi yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 • Kathleen ganmlwydd oed yn cael ei hail fedal am gadw awyrennau Spitfire Prydain yn yr awyr yn ystod y rhyfel
  30 Mai 2024

  Mae menyw 100 oed a ddefnyddiodd ei sgiliau mecanyddol er mwyn helpu i sicrhau bod awyrennau ymladd enwog Prydain, sef y Spitfires, wedi parhau i hedfan yn ystod yr Ail Ryfel Byd wedi cael medal newydd am ei gwaith, yn lle'r un a aeth ar goll flynyddoedd yn ôl.

 • DIGWYDDIAD ARLOESI DIGIDOL YN GOSOD SAFON UCHEL AR GYFER Y DYFODOL
  28 Mai 2024

  Roedd y digwyddiad, lle roedd arbenigwyr yn y diwydiant, darparwyr gwasanaethau yn ogystal â chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn bresennol, wedi amlinellu sut y bydd buddsoddiadau mawr mewn arloesi digidol a gwell cysylltedd yn dod â ffyniant parhaus i ranbarth Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

 • Cyfres o ddigwyddiadau galw heibio er mwyn ceisio helpu busnesau canol trefi i ffynnu
  24 Mai 2024

  Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiadau galw heibio er mwyn rhoi gwybodaeth werthfawr i fusnesau canol trefi am grantiau, cymorth busnes ac adnoddau eraill i'w helpu i ffynnu.

 • Y Cyngor yn Lansio Cronfa er mwyn Helpu Sefydliadau Cymunedol i Sefydlu Mannau Cynnes
  23 Mai 2024

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwahodd sefydliadau cymunedol i wneud cais am grant untro o £1500 er mwyn helpu i sefydlu Mannau Croeso Cynnes ar gyfer trigolion sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau byw o bosibl neu sydd mewn perygl o deimlo'n ynysig.

 • Hysbysiad Cau Ffyrdd – Cwmafan
  21 Mai 2024

  Bydd Depot Road yng Nghwmafan ar gau i'r ddau gyfeiriad am bythefnos yn dechrau ddydd Mawrth 28 Mai. Hefyd, bydd mynediad cyfyngedig i ran ar wahân o Depot Road a Rhes Tŷ'r Owen yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn gwneud gwaith hanfodol i gynnal a chadw'r ffyrdd a rhoi wyneb newydd arnynt.

 • Grymuso Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot: Rhaglen Gorwelion yn Arloesi Llwybrau at Gyflogaeth
  21 Mai 2024

  Mae Horizons, rhan o Wasanaeth Ieuenctid Cyflogadwyedd CNPT yn helpu pobl 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ennill sgiliau, profiadau a chymwysterau newydd. Gan weithio mewn partneriaeth â phrosiect ‘Down To Earth’, fe drefnodd Gorwelion gwrs yn ddiweddar oedd yn canolbwyntio ar weld pobl ifanc yn datblygu hyder, sgiliau cyfathrebu a sgiliau gwaith a all eu helpu i fynd i mewn i swydd.

 • Digwyddiad Seilwaith Digidol yn Arwain gyda buddsoddiad o £175+ Miliwn i'r Rhanbarth.
  20 Mai 2024

  Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnal digwyddiad newydd i arddangos arloesiadau, cyfleoedd a’r buddion digidol sydd ar fin rhoi hwb o £318 miliwn i’r economi leol.

 • Strategaeth Dreftadaeth newydd y Cyngor yn gwarchod a hybu asedau hanesyddol a naturiol unigryw’r ardal
  17 Mai 2024

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi mabwysiadu Strategaeth Dreftadaeth i sicrhau cadwraeth, gwarchodaeth a chynaliadwyedd ein hamgylchedd hanesyddol a naturiol cyfoethog ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 • Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno ag ymgyrch Love Your Local Market
  17 Mai 2024

  Mae Marchnad Dan Do Castell-nedd yn ymuno a mwy na 400 o farchnadoedd ledled y DU i ddathlu ‘Love Your Local Market’, sef ymgyrch pythefnos o hyd sy'n tynnu sylw at rôl bwysig marchnadoedd yng nghanol ein trefi.