Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pontio Tata

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot - 27 Mawrth 2024

Cafwyd pedwerydd cyfarfod Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot ar 27 Mawrth 2024. Cafodd y Bwrdd yr wybodaeth ddiweddaraf gan Tata Steel UK am eu prosiect datgarboneiddio, gan gynnwys cau’r poptai golosg ym Mhort Talbot a'u cynnig diswyddo gwirfoddol. Mae'r Bwrdd yn cydnabod y brys y mae angen i ni weithio arno.

Trafododd y Bwrdd y strwythur a’r adnoddau i gefnogi’r Bwrdd Pontio, gyda gweithgorau’n cael eu creu i ganolbwyntio ar newid gyrfaoedd a sgiliau, y gadwyn gyflenwi, cysylltiadau cymunedol a llesiant, a chyfathrebu. Rhoddwyd sylw hefyd i’r broses o gael gafael ar y £100 miliwn o gyllid ar gyfer ymyriadau’r Bwrdd Pontio.

Mae’r ymgynghoriad statudol ar y prosiect datgarboneiddio yn parhau, felly bydd y Bwrdd yn cwrdd eto tua diwedd mis Ebrill i gael trafodaeth fwy sylweddol. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cyflwyno Cynllun Gweithredu Economaidd Lleol arfaethedig.

Cadeiriwyd cyfarfod y Bwrdd Pontio gan y Gwir Anrhydeddus David TC Davies, Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Roedd Vaughan Gething AS, Prif Weinidog Cymru yn bresennol a throsglwyddwyd rôl y dirprwy gadeirydd i Jeremy Miles AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg. Roedd Felicity Buchan AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn bresennol yn lle’r dirprwy gadeirydd arall, y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ffyniant Bro. Hefyd, yn bresennol roedd Alun Mak AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar y cyd yn yr Adran Busnes a Masnach a Swyddfa’r Cabinet. Roedd aelodau eraill y Bwrdd a oedd yn bresennol yn cynnwys Henrik Adam, Cadeirydd Tata Steel UK; Rajesh Nair, Prif Swyddog Gweithredol Tata Steel UK; y Cynghorydd Steve Hunt, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot; a David Rees, yr AS dros Aberafan. Roedd Andrew Thomas, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes yn bresennol yn lle Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mynychwyd Susanne Renkes, Cynghorydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, yn lle Stephen Kinnock, AS Aberafan. Mynychwyd y Bwrdd gan ei aelodau annibynnol, Katherine Bennett CBE, Anne Jessopp CBE a Sarah Williams-Gardner. Roedd cynrychiolwyr o'r undebau llafur hefyd yn bresennol.

Bwrdd Pontio Tata Bwrdd Pontio Tata
Cylch gorchwyl

Bwrdd pontio cylch gorchwyl

Datganiad ar y cyd o drydydd cyfarfod y Bwrdd Pontio - 1 Chwefror 2024

Datganiad ar y cyd o drydydd cyfarfod y Bwrdd Pontio - 1 Chwefror 2024

Datganiad gan Tata Steel - 19 Ionawr 2024

Datganiad gan Tata Steel - 19 Ionawr 2024

Datganiad oddi wrth Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Steve Hunt - 19 Ionawr 2024

Datganiad oddi wrth Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Steve Hunt - 19 Ionawr 2024

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot - 30 Tachwedd 2023

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot - 30 Tachwedd 2023

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot - 19 Hydref 2023

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel/Port Talbot - 19 Hydref 2023